“Heade eelduste looja”

Uudiste arhiiv

Kooliga tutvumine ja 1. klassi astumine 2015. aastal

Vastuvõtt 1. klassi ja kooliga tutvumise päevad 2015. a
1. klassi võetakse õpilasi, kes on jooksva aasta 1. oktoobriks saanud seitsmeaastaseks.
 Esimesse klassi vastuvõtmiseks esitab vanem taotluse kooli kantseleisse  20. veebruariks koos:
1) sisseastuja isikut tõendava dokumendi (sünnitunnistuse või -tõendi) ametlikult kinnitatud ärakirja;
2) vanema isikut tõendava dokumendi ametlikult kinnitatud ärakirja;
3) õpilaspiletipildi, kui vanem taotleb õpilaspiletit;

ja pärast lasteaia lõpetamist hiljemalt 20. augustiks
4) ametlikult kinnitatud väljavõtte õpilase tervisekaardist selle olemasolul;
5) koolivalmiduskaardi, mille väljastab lasteaed, kus laps läbis lasteasutuse  õppekava/tõend alushariduse õppekava läbimise kohta.

Taotluse vorm on kättesaadav kooli veebilehel: /index.php?page=201

Sisseastuja ja vanema isikut tõendavast dokumendist saab ärakirja ametlikult kinnitada kooli sekretäri juures. Vanem ei pea taotlusele lisama enda isikut tõendavat dokumenti digitaalallkirjaga kinnitatud taotluse esitamise korral.

Veebruari lõpus eelkomplekteerib kool järgmise õppeaasta esimesed klassid lähtuvalt avalduste laekumise järjekorrast ning poiste ja tüdrukute arvu tasakaalust. Võimaluse korral arvestame nn ühe pinginaabri valiku soovi, kui see on avaldusele mõlemal märgitud.

Kooliga tutvumise päevad toimuvad 5. märtsil 17.15–17.50 ja 16. aprillil kell 17.30 Lille t õppehoone muusikaklassis.

Tekkinud küsimused seoses 1. klassi astumisega saate esitada aadressil  http://goo.gl/6JkOma

Lapsevanem võib taotleda Jõgevamaa Nõustamiskomisjonilt lapse koolikohustuse täitmise edasilükkamist ühe õppeaasta võrra. Koolikohustuse täitmise edasilükkamise aluseks on lapse tervise seisund. Lapsevanem saab nõustamiskomisjonile esitada avaldust alates jooksva aasta 1. märtsist. Lõpliku otsuse lapse koolikohustuse täitmise edasilükkamise kohta teeb nõustamiskomisjon hiljemalt 31. augustiks. 

Vanema taotlusel võetakse 1. klassi vastu koolikohustuslikust east nooremaid lapsi, kui Jõgevamaa Nõustamiskomisjon on andnud vastava soovituse.