“Heade eelduste looja”

Blanketid

I klassi astumise avaldus  .pdf  .doc
II–IX klassi astumise avaldus  .pdf   .doc 
X klassi astumise avaldus õpilasele .pdf .doc
X klassi astumise avaldus lapsevanemale .pdf .doc
XI–XII klassi astumise avaldus  .pdf   .doc 

Avaldus koolivälise õppe arvestamiseks .pdf .docx
Kunstikoolis õppimise arvestamine õppekava osana. Taotlus .pdf .doc
Muusikakoolis õppimise arvestamine õppekava osana. Taotlus .pdf .doc
Spordikoolis õppimise arvestamine õppekava osana. Taotlus .pdf .doc

Taotlus pikapäevarühma
 1.–3. klass  .pdf  .doc 
 4.–6. klass  .pdf .doc 

Internaadikoha saamise avaldus .pdf .doc
Individuaalne õppekava Lisa 2 .doc
Individuaalne õppekava näidis Lisa 2.1 .doc

2013 Indiv. kaart, 1.tasand (PUHAS blankett) + Arenguvestluse kokkuvõte  .doc    .pdf
2012 Indiv. kaart, 1.tasand (PUHAS blankett) + Arenguvestluse kokkuvõte  .doc

Õpilase individuaalsuse kaart (ÕIK) I tasand(näidis)  .doc
ÕIK II TASAND  .doc
ÕIK III TASAND  .doc
Lisad
Motoorika, tunnetusprotsesside ja sotsiaalsete oskuste uurimine
Suulise ja kirjaliku kõne oskuste hinnang
Matemaatiliste oskuste hinnang

PÜG tunnustab .pdf .doc
PÜG tunnustab õpilasi .pdf .doc

Õppekäigu/väljasõidu registreerimise leht.  .pdf   .doc
Aasta õpetaja konkurss  .doc


Konsultatsioonides osalemine  .pdf   .xls
Puudumiste analüüs  .pdf   .doc
Leping probleemsele õpilasele  .pdf   .doc
Täiendav õppetöö  .pdf   .doc
Lapsevanemate koosoleku info  .pdf   .xls
Koolituskulud ja muud töölähetus kulud  .pdf   .doc
Taotlus hoolekande komisjonile  .pdf   .doc
Õpilasega toimunud õnnetusjuhtum  .pdf   .doc
Iseloomustuse vorm  .pdf   .doc
Jälgimisseadmestiku salvestise vaatluse protokoll  .pdf   .doc
Kirjalik protokoll suulise seletuse võtmise kohta  .pdf   .doc
Vaide käsitlemise protokoll .pdf   .doc
Õpilaselt hoiule võetud eseme protokoll .pdf   .doc
Taotlus koolivälisele nõustamismeeskonnale .doc
Õppest puudumise avaldus lapsevanemale. .pdf   .doc