“Heade eelduste looja”

Õppenõustamisnõukogu

Põltsamaa ÜG Õppenõustamisnõukogu

Õpilaste arengu paremaks toetamiseks loodi 2009. õppeaasta kevadel Põltsamaa Ühisgümnaasiumis õppenõustamisnõukogu (lühend ÕNN), mis pakub õppe- ja psühholoogilist nõustamist ning eripedagoogilist tuge nii lapsele, lapsevanemale kui ka koolis töötavale pedagoogile, toetamaks õpilase edasijõudmist koolis ja toimetulekuvõimet edasises elus. ÕNN koosneb mitmetest oma ala spetsialistidest: logopeedid, eripedagoogid, parandusõppe õpetajad, psühholoogid ning on suunatud õpilaste aitamisele. Vajadus õppenõustamise järele võib kujuneda lapsel, kellel on eriline andekus, õpi- või käitumisraskused, terviserikked, puuded või pikema-aegne õppetööst eemalviibimine, mis toob kaasa vajaduse teha muudatusi või kohandusi kas õppesisus, õppeprotsessis, õpikeskkonnas.

Avalduse/ettepaneku õppenõustamiseks võib esitada klassijuhataja, õpilane või lapsevanem (see, kes probleemi märkab ja soovib last tema arengus toetada). Peamiseks töövormiks on ümarlaudade korraldamine, töö õpiabirühmades, psühholoogiline nõustamine. Õpilase õppenõustamine ümarlauas toimub sõbralikus õhkkonnas lapsevanema juuresolekul. Ühiselt otsitakse tekkinud olukorrale lahendusi, milliseid tugisüsteeme rakendada just selle lapse toetamiseks. Ümarlaud võib toimuda ka ainult lapsevanema(te) õppenõustamiseks.

ÕNN-i eesmärgiks on, et õigeaegse sekkumise ja rakendatud abinõudega saame ära hoida negatiivseid ilminguid, millega õpilased silmitsi seisavad: üle võimete pingutamine, enesehinnangu langus, õpimotivatsiooni kaotus, toitumishäired, stress, depressioon, koolist kõrvalehoidmine, narkootiliste ainete tarvitamine.

Loodame, et ÕNN-i tegutsemise tulemusena tulevad õpilased koolis paremini toime ja on õnnelikumad.