“Heade eelduste looja”

Individuaalse õppekava järgi õppimise kord

                                                                   Kinnitatud  direktori käskkirjaga  nr 1.2/7  02.09.2011

Põltsamaa Ühisgümnaasiumi individuaalse õppekava järgi õppimise kord

(Alus:  PGS 9. juuni 2010)

 

1. Õpilasele individuaalse õppekava koostamise eesmärk ja alused                                

1.1. Individuaalne õppekava (edaspidi IÕK) on hariduslike erivajadustega õpilaste jaoks koostatud õppekava, mis loob õpilasele tingimused võimetekohaseks õppimiseks ja arenemiseks.

1.2. Haridusliku erivajadusega õpilane on õpilane,kelle andekus, õpiraskused, terviseseisund, puue, käitumis- ja tundeeluhäired, pikemaajaline õppest eemalviibimine või kooli õppekeele ebapiisav valdamine toob kaasa vajaduse teha muudatusi või kohandusi õppe sisus, õppeprotsessis, õppe kestuses, õppekoormuses, õppekeskkonnas (nagu õppevahendid, õpperuumid, suhtluskeel, sealhulgas viipekeel või muud alternatiivsed suhtlusvahendid, tugipersonal, spetsiaalse ettevalmistusega pedagoogid), taotletavates õpitulemustes või õpetaja poolt klassiga töötamiseks koostatud töökavas. (PGS § 46)

Haridusliku erivajaduse väljaselgitamisel kasutatakse pedagoogilis-psühholoogilist hindamist, erinevates tingimustes õpilase käitumise korduvat ja täpsemat vaatlust, õpilast ja tema kasvukeskkonda puudutava lisateabe koondamist, õpilase meditsiinilisi ja logopeedilisi uuringuid. Andekate õpilaste väljaselgitamisel lähtutakse ka litsentsitud spetsialistide poolt läbiviidud standardiseeritud testide tulemustest, väga heade tulemuste saavutamisest üleriigilistel või rahvusvahelistel aineolümpiaadidel, konkurssidel või võistlustel ning valdkonna ekspertide hinnangutest.

1.3. IÕK koostamine on lubatud mis tahes kooliastmes õppivale õpilasele.

1.4. Kool võib teha õpilast õpetades muudatusi või kohandusi õppeajas, õppesisus, õppeprotsessis ja õppekeskkonnas. Kui muudatuste või kohandustega kaasneb nädalakoormuse või õppe intensiivsuse oluline kasv või kahanemine võrreldes kooli õppekavaga või riiklikes õppekavades sätestatud õpitulemuste vähendamine või asendamine, tuleb õpilasele koostada riiklikes õppekavades sätestatud korras individuaalne õppekava. (PGS § 18)

1.5. Kui haridusliku erivajadusega õpilasele koostatud individuaalse õppekavaga nähakse ette riiklikus õppekavas sätestatud õpitulemuste vähendamine või asendamine või kohustusliku õppeaine õppimisest vabastamine, võib individuaalset õppekava rakendada nõustamiskomisjoni soovitusel. (PGS § 18)

1.6. Individuaalse õppekava koostamisel kaasatakse õpilane või piiratud teovõimega õpilase puhul vanem ning vajaduse kohaselt õpetajaid ja tugispetsialiste. (PGS § 18)

 2. IÕK koostamise algatamine õpilase, alaealise õpilase puhul tema seadusliku esindaja taotluse alusel

2.1. IÕK koostamise algatamiseks esitab õpilane, alaealise õpilase puhul tema seaduslik esindaja (edaspidi õpilane (esindaja)) vastavasisulise põhjendatud taotluse kirjalikult kooli direktorile koos pedagoogilis-psühholoogilise või meditsiinilise uuringu tulemustega.

2.2. Kooli direktor vaatab taotluse läbi 30 päeva jooksul taotluse esitamise päevast arvates ning teeb otsuse rahuldada taotlus ja koostada õpilasele IÕK või jätta taotlus rahuldamata.

2.3. Otsuse vormistatab direktor käskkirjaga ja teeb selle õpilasele (esindajale) posti teel kättetoimetamisega teatavaks.

 3. IÕK koostamise algatamine kooli poolt

3.1. IÕK aluseks on täidetud õpilase individuaalse arengu jälgimise kaart (selle saab hariduslike erivajadustega õpilaste (HEV) õppe koordineerijalt või siit.

3.2. Ettepaneku IÕK koostamiseks ja rakendamiseks teeb õppenõustamisnõukogu (ÕNN)  või klassijuhataja. Ettepanekut tehes esitab klassijuhataja õpilase individuaalsuse kaardi HEV õpilaste õppe koordineerijale või õppealajuhatajale.

3.3. IÕK rakendamise otsustab õppenõustamisnõukogu ning kinnitab õppenõukogu. Klassijuhataja teavitab õppenõukogu otsusest lapsevanemat (lisa 2, vt näidis lisa 2.1)  IÕK koostamise vajalikkusest, tuues ära põhjused, mis tingivad IÕK koostamise vajaduse.

3.4. Lapsevanem tagastab allkirjastatud IÕK 5 tööpäeva jooksul klassijuhatajale, kes edastab selle HEV õpilaste õppe koordineerijale.

3.5. Lapsevanemal on õigus keelduda IÕK koostamisest, saates kooli direktorile 5   tööpäeva jooksul sellekohase kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis teate.  IÕK-st keeldumisel lõpetab kool IÕK koostamise menetluse.

3.6. Õpilase individuaalse õppekava koostamist juhendab hariduslike erivajadustega õpilaste õppe koordineerija ja/või õppealajuhataja, kes kaasab vajadusel eripedagoogi, logopeedi, psühholoogi, kooliõe jt spetsialiste. 

3.7. Töökavade eest vastutavad aineõpetajad. Õpetaja fikseerib IÕKga seotud erisused oma töökavas. Koduõppel oleva õpilase jaoks koostatakse eraldi  töökava (lisa 1) ja see lisatakse  manusena e-kooli päevikusse ning saadetakse meilitsi õppealajuhatajatele riina.valdmets@poltsamaa.edu.ee või tiia.mikson@poltsamaa.edu.ee ning hariduslike erivajadustega õpilaste õppe koordineerijale  anu.pajo@poltsamaa.edu.ee .

3.8. Õpilase individuaalse õppekavaga saavad õpilasega seotud isikud  tutvuda hariduslike erivajadustega õpilaste õppe koordineerija juures. Õpilase individuaalset õppekava ei avaldata kolmandatele isikutele.                                     

 

4. IÕK koostamine, vormistamine

4.1. Kooli direktor korraldab IÕK koostamise ja kinnitab käskkirjaga, milles tuuakse ära:

     4.1.1. üldised andmed õpilase kohta;

     4.1.2.  IÕK rakendamise põhjused;

     4.1.3. IÕK rakendamise periood; 

   4.1.4. õppetöö korraldamise alused – õpingutel aluseks võetav riiklik õppekava; õppeained ja  pädevused, millele IÕK koostatakse; IÕK rakendumise tingimused/erisused vastavalt õppeaine(te)le: kooli õppekavaga võrreldes õppesisule ja õpitulemustele vähendatud või kõrgendatud nõuete rakendamise põhimõtted;

     4.1.5. rakendatavad tugisüsteemid;

     4.1.6. eeldatavad tulemused ja hindamine;

     4.1.7. IÕK koostamise ja täitmisega seotud isikud ja nende kohustused;

4.2. IÕK lisatakse Õpilase individuaalsuse kaardi juurde.