“Heade eelduste looja”

Haridusprojekt SOS 2010-2012

Haridusprojekt „Põltsamaa Ühisgümnaasiumi
tugiõppe rakendamine“


Projekti toetab SOS Lasteküla Eesti Ühing.
Toetus baseerub SOS Kinderdorff International rahastamisel.
Projekti kestvus 2010-2012.


SOS Lasteküla Eesti Ühing

Haridusprojekt on loodud toetamaks Põltsamaa Ühisgümnaasiumi hariduslike erivajadustega õpilaste, sealhulgas Põltsamaa ÜG-s käivate SOS Lasteküla laste haridusteed.

Projekti käigus arendatakse välja kooli toetav süsteem, mis pakub regulaarset hariduslikku, psühholoogilist, sotsiaalset ja tervislikku tuge vastavalt algkooli, põhikooli ja gümnaasiumi hariduslike erivajadustega õpilaste ning nende vanemate ja õpetajate vajadustele.

Projekti valdkonnad on:

 • Hariduslike erivajadustega õpilaste õppetöö ja sotsialiseerumise toetamine.
 • Sotsiaalsete toimetulekuraskustega õpilaste toetamine.
 • Riskigruppi kuuluvate hariduslike erivajadustega laste õpihuvi ja motivatsiooni tõstmise toetamine
 • Õpetajate ettevalmistus õpi – ja käitumisraskustega lastega töötamiseks.
 • Perede toetamine.

Projekti ellurakendamiseks vajalikud tegevused on:

 • Kooli personali koolitamine teemadel - erivajadustega laste õpetamine ja nendega suhtlemine, konfliktide ennetamine ja lahendamine, lapsekeskne mõtteviis, aktiivne kuulamine, dialoogi loomine, meeskonnatöö jms. Samuti kooli personali põhikoolitused ja täiendkoolitused.
 • Tugiõppe rakendamiseks vajalike metoodiliste materjalide ja kirjanduse ostmine. Vajalike õppevahendite ja mängude soetamine.
 • Tugiõpe riskigrupi õpilastele- individuaalõpe, parandusõpe, kõneravi, lihtsustatud õppekava järgi õppivate õpilaste lisatunnid.
 • Riskigrupi õpilaste koolitused- konfliktide ennetamine ja lahendamine, vihaga toime tulemine, ujumistunnid, meeskonnatöö.
 • Riskigrupi õpilaste psühholoogiline tugi- vestlused psühholoogiga.
 • Lastevanemate koolitamine- erivajadustega laste kasvatamine, toetamine, koostöö õpetajate, lastekaitse ja kooli tugiteenustega, kuidas tulla toime negatiivsete emotsioonidega jms.
Projektitöö tulemusena on Põltsamaa ühisgümnaasiumis toimiv koostöövõrgustik huvigruppide (õpetajad, lapsevanemad, lastekaitse ja spetsialistid) vahel, mis toetab hariduslike erivajadustega õpilasi, nende vanemaid ja õpetajaid. Lastevanematele on tugivõrgustiku näol koht, kuhu abi saamiseks pöörduda. Riskigrupi õpilaste edasijõudmine õppetöös pakub neile koolirõõmu, õpilased on saavutanud vähemalt rahuldavaid õpitulemusi. Erinevad õppevahendid võimaldavad mitmekesistada õppetööd ja tõsta hariduslike erivajadustega õpilaste õpimotivatsiooni läbi käeliste tegevuste. Tugisüsteemi töötajatel on oskused töötada hariduslike erivajadustega õpilastega ning ennetada ja lahendada konflikte.