“Heade eelduste looja”

OHHOO konkurss 2012

Pane meid hüüdma OHHOO!

Mis on OHHOO! konkurss?

OHHOO! on ägedate haridusideede konkurss, mis otsib lastaedadest ja üldhariduskoolidest nutikaid ideid, toredaid traditsioone ja pühendunud inimesi.

Selleaastase konkursi eesmärk on koondada järgimist väärt koostööprojekte haridusvaldkonnas ning nende tutvustamise kaudu innustada ka teisi haarama initsiatiivi millegi üheskoos ära tegemiseks. Tahame välja tuua koole ja lasteaedu, kus on julgetud igapäevasest rutiinist kaugemale mõelda.

Milliseid projekte konkursile esitada?

Konkursile võib esitada tõhusaid koostöönäiteid, mis on seotud koolieelsete lasteasutuste, põhikoolide ja gümnaasiumidega (vähemalt üks koostööprojekti partneritest peab olema siinkohal nimetatu), nt kool-kool, lasteaed-kogukond, kool-ülikool jne.

Põltsamaa ÜG võitis OHHOO preemia!
OHHOO! konkurss 2012


Ägedate haridusideede konkurss OHHOO! annab tänavu välja viis võrdset peapreemiat. 500-euroste auhindade saajad valiti 145 esitatud kandidaadi seast.  

Peapreemiad (a´500 eurot):
  • Kadrina Keskkooli algatus "CADrina – CAD-joonestamise võistlus"
  • Tallinna Liivamäe Lasteaia algatus "Kõige suuremad sõbrad"
  • Otepää Gümnaasiumi õpilaste algatus "VeniVidiVici õpilasvahetus"
  • Põltsamaa Ühisgümnaasiumi algatus "Keemia õpikoda ASi Põltsamaa Felix mikrobioloogialaboris"
  • Viljandi Paalalinna Gümnaasiumi algatus "Loodusteaduslik portaal TeemeKeemiat.eu"

Ergutuspreemiad (a´150 eurot):
  • Ardu Kooli värkstuba
  • Rõuge Põhikooli algatus "Koolilõpetajate õpiklubi"
  • Tallinna Inglise Kolledþi algatus "Vanemate Akadeemia"

OHHOO! on ägedate haridusideede konkurss, mis otsib lasteaedadest ja koolidest üle Eesti nutikaid ideid, toredaid traditsioone ja pühendunud inimesi. Selleaastase konkursi eesmärk on koondada järgimist väärt koostööprojekte ning nende tutvustamise kaudu innustada ka teisi haarama initsiatiivi millegi üheskoos ära tegemiseks. Esitatud algatusi hindasid aasta õpetaja 2011 Birgy Lorenz, Eesti väitlusseltsi juht Margo Loor, OHHOO! konkursi korraldaja Monika Maamägi sihtasutusest Archimedes ning kommunikatsiooniekspert Liisa Past.

OHHOO! konkurssi korraldab haridusteaduse ja õpetajakoolituse edendamise programm Eduko. Programmi viib ellu SA Archimedes ja rahastab Euroopa Sotsiaalfond.

Lisainformatsioon:Monika Maamägi . Tel 699 9394, 52 78 037; ohhoo@ohhoo.ee


SA Archimedes, Eduko büroo; www.ohhoo.ee

OHHOO! konkurss tõi välja koostöövormid hariduses
06.07.2012

Ägedate haridusideede konkurss OHHOO! annab tänavu välja viis võrdset peapreemiat. 500-euroste auhindade saajad valiti 145 esitatud kandidaadi seast.

Þürii liige, aasta õpetaja 2011 Birgy Lorenz hindas kõrgelt Tallinna Liivamäe lasteaia ning staabi- ja sidepataljoni alates 2005. aastast kestnud ajateenijate ja lasteaialaste vastastikuste külaskäikude ja ühisürituste traditsiooni. “Käskude ja keeldudega ei õpita oma kodu, riiki ja kogukonda armastama ning sellest hoolima, seda tuleb kogeda maast madalast alates,” selgitas Lorenz algatust.

Eesti väitlusseltsi juhist hindajale Margo Loorile jäi silma Kadrina keskkoolist alguse saanud CAD-joonestamise võitlus CADrina. “Mitmeaastane ajalugu näitab, et ürituse vastu on ilmselgelt huvi ja vajadust. Kindlasti on tegemist ideega, mis väärib levitamist üle riigi.”

Lisaks eelpool nimetatutele osutusid võitjaks veel üle-Eestiline õpilasvahetus VeniVidiVici, Põltsamaa ühisgümnaasiumi keemia õpikoda ASi Põltsamaa Felix mikrobioloogialaboris ning Viljandi Paalalinna gümnaasiumi õpilaste välja töötatud loodusteaduslik videoklippide ja õppevahendite portaal TeemeKeemiat.eu. 150-eurose ergutuspreemia said Tallinna inglise kolledþi vanemate akadeemia, Rõuge valla koolilõpetajate õpiklubi ning Ardu kooli värkstuba.

“Mul oleks hea meel olla ükskõik millise konkursile esitatud haridusorganisatsiooni õppur, õpetaja või lapsevanem,“ lausus Margo Loor väitlusseltsist. “Ei leidnud algatust, mis ei oleks konkursile sobinud,” lisas þürii liige Birgy Lorenz, kes hindamisel lähtus ennekõike lapsekesksusest, koostöö sisulisusest ning uudsusest ja omanäolisusest.

OHHOO! on ägedate haridusideede konkurss, mis otsib lasteaedadest ja koolidest üle Eesti nutikaid ideid, toredaid traditsioone ja pühendunud inimesi. Selleaastase konkursi eesmärk on koondada järgimist väärt koostööprojekte ning nende tutvustamise kaudu innustada ka teisi haarama initsiatiivi millegi üheskoos ära tegemiseks. Esitatud algatusi hindasid aasta õpetaja 2011 Birgy Lorenz, Eesti väitlusseltsi juht Margo Loor, OHHOO! konkursi korraldaja Monika Maamägi sihtasutusest Archimedes ning kommunikatsiooniekspert Liisa Past.

OHHOO! konkurssi korraldab haridusteaduse ja õpetajakoolituse edendamise programm Eduko. Programmi viib ellu SA Archimedes ja rahastab Euroopa Sotsiaalfond.

Lisainfo: Monika Maamägi, OHHOO! konkursi korraldaja. Tel 527 8037, 699 9394; ohhoo@ohhoo.ee. SA Archimedes, Eduko büroo. www.ohhoo.ee

_________________________________________________
VORMI ALGUS

*Algatuse nimi: Põltsamaa Ühisgümnaasiumi keemia õpikoda AS Põltsamaa Felix mikrobioloogialaboris.

*Algatuse lühikirjeldus
Põltsamaa Ühisgümnaasiumi keemia- ja bioloogiahuvilised noored on osalenud tunniväliste õpikodade töös kahel viimasel õppeaastal. 2010. a sügisel käivitus Tartu Ülikooli loodus- ja tehnoloogia teaduskonna (LOTE) ja Füüsikaõpetajate Seltsi õpikodade ühisprojekt, mis hõlmab füüsika, keemia ja bioloogia eksperimendil põhinevat lisaõpet põhikooli- ja gümnaasiumiõpilastele. 2010/2011 õppeaastal liitus õpikodade projektiga ka Põltsamaa ÜG ja koolis töötasid füüsika ja keemia õpikojad, mille tööd juhtisid TÜ magistrandid ja doktorandid. Õpikojad olid õpilaste hulgas populaarsed.

2011/2012 õppeaasta oktoobris käivitus PÜG-is ühisprojekti raames bioloogia õpikodade töö. Kuna teisi õpikodasid Põltsamaa kool sel õppeaastal enam ei saanud, siis keemia õpikoja tööd asusid juhtima oma kooli keemiaõpetajad Aleksandr Kirpu ja Kaja Linde. Põltsamaa ÜGs on olemas laboriruum katsete läbiviimiseks.

AS Põltsamaa Felix on aastaid toetanud kodulinna kooli ja teinud kooliga koostööd. Nii asusidki kooli keemiaõpetajad läbirääkimisi pidama kohaliku ettevõttega, et õpilased saaksid näha ka tootmise pärislabori tööd. OHHOO! Põltsamaa Felix oligi nõus õpilasi vastu võtma oma mikrobioloogialaboris. 2012. a jaanuaris toimus keemia õpikoda AS Põltsamaa Felix toidulaboris. Kuna õpikojas on huvilisi üle tosina õpilase, siis tuli õpilased kahte gruppi jagada. Ettevõtte kvaliteedi- ja tootearenduse osakonna töötajad tutvustasid õpilastele kuidas laboris töö igapäevaselt käib ning juhendasid õpilasi erinevate katsete tegemise juures.


*Tegevuste eesmärgid:
Eesmärk on huvitav ja mitmekesine õppetöö ning andekatele õpilastele võimaluste pakkumine oma teadmiste ja oskuste rakendamiseks; samuti teadlikkuse tõstmine loodusteadusest. 7.-12. klasside õpilastel on võimalik osaleda ka keemia õpikojas. Sinna on kogunenud andekad või motiveeritud õpilased, kes soovivad keemias rohkem teadmisi omandada kui seda võimaldavad kooliõpikud ja ainetunnid. Erinevate katsete ja eksperimentide läbiviimine on õpilastele huvipakkuv. Tutvudes totoiduainete tootmise labori tööga saavad keemiahuvilised õppurid teoreetiliselt omandatud teadmisi praktikas proovida.


Õpitavate teemade seostamine igapäevaeluga motiveerib uurima ja katsetama ja hoidma jätkuvalt huvi loodusainete õppimise vastu. Õpitoa korraldamine koolist väljaspool on ka karjääriõpetuse üks osa, õpilased saavad oma silmaga näha mitmesuguseid töökohti ja kohtuda erinevate inimestega.


*Koostöö osapooled ja partnerid:
Põltsamaa Ühisgümnaasium
AS Põltsamaa Felix

*Tegevuste detailne kirjeldus ja lisainfo:
Põltsamaa ÜG pakub andekatele õpilastele võimalust osaleda erinevate aineringide töös. Lisaks keema aineringile, kus on peamine eesmärk olümpiaadiks ettevalmistumine, on avatud ka õpikoda, milles osalevad ka need õpilased, kelle sihiks pole olümpiaad.

Keemiaõpetajad korraldasid õppeaasta jooksul mitmeid keemia õpitubasid kooli keemialaboris. Koostööna kohaliku ettevõttega (AS Põltsamaa Felix) oli keemiahuvilistel noortel võimalik osaleda õpikojas, mis toimus tegeliku tootmise toidulaboris. Õppureid juhendasid tootearendajad. Varem on Felixis õpilased ainult ekskursioonil käinud, kuid toidulaboris praktiseerimas olid õpilased esimest korda. Proovida sai, kuidas ensüümide abil pressitava mahla kogust saab suurendada, kuidas valmib majonees, destilleerida veini alkoholisisaldust.

*Tegevuste eestvedajad ja meeskond:
Tegevuse eestvedajad on Põltsamaa Ühisgümnaasiumi loodusainete õpetaja Kaja Linde ja keemiaõpetaja Aleksandr Kirpu.

AS Põltsamaa Felixi poolt korraldas vastuvõtu tootearenduse direktor Maris Schryer, õpilasi juhendasid tootearendajad Ragne Larin ja Karin Veeroja.

*Tulemused:
Ettevõtte toidulaboris oli õpilastel võimalik oma silmaga näha, kuidas keemia on seotud tegeliku eluga. Õpilased said ainetundides ja koolis toimunud õpikodades omandatud teadmisi ka praktikas proovida. Ainetunnivälised tegevused rikastasid õppekava ja tugevdasid võimekust reaal-ja loodusteaduste suuna tagamisel. Mitmekesine õppetöö motiveeris õpilasi, juurde on tulnud uusi huvilisi, kes soovivad uuel õppeaastal keemiaringis ja õpikoja töös osaleda.

Õpilased saavutasid häid tulemusi maakondlikul keemiaolümpiaadil ja vabariiklikul keemiaviktoriinil. Loodusainete teemalisi võistlusi korraldatakse ka koolisiseselt.

Tutvumine erinevate ettevõtete tööga ja ametitega avardab noortel maailmapilti ning aitab tulevikus ametit valida. Saadud kogemused tulevad noortele kasuks ka oma teadmiste ja võimete hindamisel. Pärislaboris sai selgeks see, te keemiku elukutse ei tähenda ainult valemite ja ainete tundmist, vaid eeldab ka kannatlikku meelt.

Uueks, 2012/2013 õppeaastaks on saavutatud AS-ga Põltsamaa Felix kokkulepe keemia õpikoja jätkumises. Samuti soovitakse liituda LOTE õpikodade ühisprojektiga. Põltsamaa ÜG keemiaõpetajad on saanud innustust õpilaste suurest huvist keemia vastu ning on valmis ka järgmisel õppeaastal õpikodasid korraldama. Läbirääkimisi alustatakse ka Põltsamaa teise suure toiduainete tootjaga – E-Piim Põltsamaa Meierei.


*Projekti koduleht või ilmunud meediakajastus (kui on):

Põltsamaa ÜG kooli kodulehel kajastatakse erinevaid kooliga seotud ettevõtmisi.
www.poltsamaa.edu.ee.

Põltsamaa ÜG ilmub kaks korda õppeaastas kooli infoleht Kool ja Kodu, mille lapsed koju viivad. Õpikoja tegemised on kajastatud infolehes nr. 38 (18. nov. 2011) ja piltuudis nr 39 (4.juuni 2012).

Meediakajastus Jõgeva maakonna ja kohalikus ajalehes. Ajaleht Vooremaa 28.veebruar 2012, nr 24: „Keemiahuvilised noored askeldasid Felixi toidulaboris“. Ajaleht Vali Uudised 15.veebruar 2012, nr 13: „Noored keemikud tegid Põltsamaa Felixis katseid“.

16.jaanuar 2012. Aktuaalse kaamera uudistes , kell 21.00. Põltsamaa ÜG õpilased tutvusid Felixi toidulaboriga. http://uudised.err.ee/index.php?0&popup=video&id=46041

1.juuni 2012. Lastekaitsepäeval oli Põltsamaal Vikerraadio Uudis+. Põltsamaa ÜG õpetaja rääkis botaanikaaiast, õpilased rääkisid loodusest ja keemia õpikojast. http://vikerraadio.err.ee/helid?main_id=1780981.