“Heade eelduste looja”

Tutvustus

Põltsamaa Ühisgümnaasium

HEADE EELDUSTE LOOJA

Põltsamaa Ühisgümnaasium loodi 1917. aasta 17. detsembril. 2017. a septembri seisuga õpib koolis 704 õpilast, kellest 181 on gümnaasiumiõpilased. Praegu toimub Põltsamaa Ühisgümnaasiumi õppetöö kahes hoones – Lille tänava majas õpivad 1.–5. ja Veski tänava majas 6.–12. klasside õpilased. Kooli õpilaskodus saavad õppeperioodil elada kaugemalt pärit õpilased. Põltsamaa koolihoonete ümber on kaunis kõrgete puudega park ning klassiakendest avaneb suurepärane vaade Põltsamaa jõele ja lossile.

Väärtustamaks teadmisi ja iga õppija arengut, alustatakse  2. klassist inglise keele õpetamist, 3.- 4. klasside õpilased saavad tantsuõpetuse tundides teadmisi tantsu­kunstist ja rütmikast, 4. ja 5. klassis tutvutakse arvutiõpetuse tundides IT-maailmaga, 6. klassis alustatakse vene keele õppimist.

Kujundamaks teadlikult oma haridusteed, võimaldab kool õpilasele valikuid. Gümnaasiumiõpilastel on võimalus valida reaal-, sotsiaal- või muusikaharu.  

Reaalsuund keskendub põhiainetele, süvendatult õpitakse loodusaineid (matemaatika, keemia, füüsika, bioloogia, geograafia). Lisaks õpitakse programmeerimist ja rakenduste loomist, joonestamist ja 3D modelleerimist, majandust ja ettevõtlust, valikainetena filosoofiat, religiooniõpetust ja soome keelt. Selle suuna lõpetajad saavad head eeldused õpingute jätkamiseks insener-tehnilistel erialadel.

Majandus-sotsiaalsuunas õpitakse põhiainetele lisaks sotsiaalaineid (ajalugu, inimeseõpetus, filosoofia, kodumajandus jt) ning majandust ja ettevõtlust ning kodumajandust. Valikainetena saab õppida projektijuhtimist, religiooniõpetust ja soome keelt. Lõpetajad saavad head eeldused õpingute jätkamiseks majanduserialadel.

Muusikasuunas võetakse vastu õpilasi järgnevatele erialadele: keelpillid, puhkpillid, löökpillid, klaver, orel, laul. Valikainetena saab  õppida loovaineid, religiooniõpetust ja soome keelt, osaleda puhkpilliorkestris ja laulukooris. Lõpetajad saavad head eeldused õpingute jätkamiseks kultuurierialadel.

Arendamaks õpihuvi ning motiveerimaks õpilasi, kasutatakse aktiivõppe meetodeid ja erinevate projektide võimalusi. 1. klasside õpilased osalevad Kasparovi fondi programmis „Male koolidesse“, 5. ja 6. klasside matemaatikahuvilised õpilased osalevad matemaatika õpitoas, põhikooli- ja gümnaasiumiõpilastel on võimlaik osaleda keemia ja füüsika õpikodade töös. Kinnistamaks õppetundides omandatud teoreetilisi teadmisi, kasutatakse aktiivselt info­tehno­loogilisi vahendeid ja paikkonna omapära võimalusi õueõppeks: toimuvad õppeekskursioonid loodusesse (põhikooliõpilased osalevad aktiivselt  KIKi loodusõppe programmides), näitustele, muuseumidesse, käiakse teatris ja kontsertidel.

Toetamaks iga õppija arengut, on aastatega välja kujunenud toimiv ja tulemuslik hariduslike erivajadustega õpilaste arengut toetav õpiabi ja nõustamise süsteem. Tugiõppe süsteemi arendamiseks osaletakse rahvusvahelistes projektides. Põhikoolist  väljalangenud õpilaste haridustee jätkamiseks tehakse koostööd Põltsamaa Ametikooliga. Koolis on olulisel kohal karjääriõpe, töötavad aine- (matemaatika), spordi- ja loovusringid, poiste-, laste- ja segakoorid, puhkpilliorkester ja selle ettevalmistus­­rühm, 4H klubi.

Koolis toimuvad traditsiooniliselt spordi- ja tervisepäevad, jõulukontsert, kevadpidu,  ainenädalad, sügismatk ja mihklilaat, aabitsapidu, kooli lauluvõistlus, muusikanädal, teklipäev, näitemängupäev, vabariiklik kõnelaager ja kõne­võistlus „Kuldsuud“; igal aastal tähistatakse isade- ja emadepäeva, kooli ja vabariigi aastapäeva, tunnustatakse tublisid õpilasi, antakse välja 1.–6. klasside õpilaste omaloomingu kogumikku.

Põltsamaa ÜG annab head eeldused õppimiseks – õpilased osalevad aktiivselt erinevatel võistlustel ja konkurssidel, häid tulemusi saavutatakse olümpiaadidel, riigieksamitel, tasemetöödes. Õpilasi õpetavad oma ala spetsialistid, paljud kooli õpetajad on pärjatud Aasta õpetaja tiitliga. Koolielu mitmekesistamisele ja arengule aitavad kaasa paljud head toetajad, sponsorid ja  koostööpartnerid, kooli vilistlased ning lapsevanemad.

17. detsembril 2009, kooli 92. aastapäeval asutati Sihtasutus Põltsamaa Ühisgümnaasiumi toetusfond. Fondi eesmärgiks on kaasa aidata Põltsamaa linnas üldharidust andva kooli õppekvaliteedi tõstmisele. Sihtasutus peab oluliseks kvaliteetse hariduse ja enesetäiendamisvõimaluste tagamist eeskätt Põltsamaa linnas õppivatele õpilastele.

Põltsamaa Ühisgümnaasium on uuendusmeelne ja innovaatiline kool, kus väärtustatakse teadmisi ja arengut, ühtekuuluvustunnet ja meeskonnatööd ning peetakse oluliseks, et koolis oleks esteetiline ja turvaline õpikeskkond ning püsiks koolirõõm.