“Heade eelduste looja”

Riigieksamite korraldus
Õpilane peab gümnaasiumi lõpetamiseks sooritama eesti keele, matemaatika ja võõrkeele riigieksami, gümnaasiumi koolieksami ning tegema õpilasuurimuse.

Enne valikute tegemist soovitame abituriendil, kes soovib õpinguid jätkata, tutvuda kõrgkooli ja soovitud eriala vastuvõtutingimustega.

 1. Eesti keel on kohustuslik riieksam.
 2. Matemaatikas on õpilasel võimalus valida kitsa matemaatika ainekava või laia matemaatika ainekava järgi koostatud riigieksam. Õpilane teeb valiku 20. jaanuariks, registreerides end kitsa või laia kursuse matemaatika riigieksamile.
 3. Võõrkeeles võib õpilane:
 • valida riigi koostatava inglise keele riigieksami, mis mõõdab keeleoskust nii B1- kui ka B2-tasemel;
 • valida riigieksamiga võrdsustatud Innove korraldatava rahvusvaheliselt tunnustatud prantsuse, saksa või vene keele eksami B1- või B2-tasemel;
 • esitada varem sooritatud vähemalt B1-taseme rahvusvahelise eksami tunnistuse;
 • eksamiks valida võõrkeele, mida ta ei ole koolis õppinud.

Õpilane võib sooritada kuni kaks võõrkeeleeksamit – peale inglise keele riigieksami veel Innove korraldatava rahvusvaheliselt tunnustatud eksami prantsuse, saksa või vene keeles. Direktori otsusega võib sel juhul rahvusvaheliselt tunnustatud eksami sooritamisega lugeda koolieksami sooritatuks. Õpilane teeb valiku 20. jaanuariks.

Kui õpilane on otsustanud sooritada inglise keele riigieksami ja/või riigieksamiga võrdsustatud rahvusvaheliselt tunnustatud prantsuse, saksa või vene keele eksami, siis peab ta end registreerima vastava keele eksamile.

Kui õpilane on varem sooritanud vähemalt B1-taseme rahvusvaheliselt tunnustatud eksami ja soovib sellega asendada võõrkeele riigieksami, siis peab ta esitama tunnistuse koolile 20. jaanuariks. Sellisel juhul õpilane end võõrkeeleeksamile ei registreeri, vaid kool saadab Innovele kooli poolt kinnitatud tunnistuse ja selle lisade koopiad 30. jaanuariks.

Kui õpilane on sooritanud rahvusvaheliselt tunnustatud eksami, kuid ei ole 20. jaanuariks saanud ametlikku tunnistust, esitatakse Innovele koopia õpilasele väljastatud sooritustõendist või muust dokumendist, mis tõendab eksamil osalemist. Õpilane peab tunnistuse koopia saatma
Innovele esimesel võimalusel.

Täpsemat informatsiooni riigieksamite ja rahvusvaheliste võõrkeeleeksamite ülesehituse ja sisu kohta ning näidisülesanded leiate Innove kodulehelt:

 http://www.innove.ee/et/riigieksamid/riigieksamite-materjalid/riigieksamite-materjalid-2014 

Riigieksamitele registreerimine

Innove on välja arendanud Eksamite Infosüsteemi (EIS), mis muuhulgas võimaldab ette valmistada ning korraldada tasemetöid, eksameid ja mitmesuguseid eriotstarbelisi teste. Alates sellest õppeaastast saab põhikooli lõpueksamitele ja riigieksamitele registreerida EIS-i keskkonnas -https://eis.ekk.edu.ee/eis/

EIS-i kasutusjuhendid leiate siit:
http://www.innove.ee/et/yldharidus/eksamite-infosusteem/kasutusjuhendid

Süsteemi on võimalik siseneda ID-kaardiga. Kui õpilasel ei ole ID-kaarti, saab ta parooli kooli EIS-i administraatorilt. Vaikimisi on kooli administraator kooli direktor, kes saab administraatori volitused edasi anda.

Kõigepealt registreerib õpilane ennast riigieksamitele ise, valides EIS-is eksamid, mida ta sooritama hakkab. Seda on võimalik teha kuni 20. jaanuarini. Soovi korral saab õpilase registreerida ka kool, seda nii ühe õpilase kui ka klassi kaupa. Soovitame siiski esmalt õpilasel ennast eksamitele registreerida ise ning eksamivalikud EIS-is kinnitada. Registreerimislehti paberil koos õpilaste allkirjadega Innovele saatma ei pea.

Koolil on võimalik EIS-is jälgida registreerimise seisu ning kuni 30. jaanuarini kontrollida, kas kõik õpilased on ennast riigieksamitele registreerinud, ning vajadusel õpilasi ja eksamivalikuid lisada (välja arvatud rahvusvahelised võõrkeeleeksamid).

Pärast seda, kui Innove on koostöös kohaliku haridusosakonnaga määranud riigieksamite toimumiskohad ning selgunud koolidevahelised riigieksamigrupid, saavad koolid eksamite korraldusmoodulis teha järgmisi toiminguid:

 • sisestada süsteemi eksamiruumid;
 • jaotada õpilased eksamiruumidesse vastavalt vajadusele;
 • määrata inglise keele ja eesti keel teise keelena eksami suulise osa toimumise ajad, õpilaste järjekorra ning iga grupi intervjueerija ja hindaja.


Vastavalt kooli koostatud nimekirjale saadetakse koolidesse riigieksamimaterjalid ja protokollid. Neid toiminguid on võimalik teha veebruaris-märtsis.

Riigieksamite tulemused

Õpilane saab gümnaasiumi lõpetada kui riigieksami ning Innove korraldatava rahvusvaheliselt tunnustatud saksa, vene või prantsuse keele eksami eest on saavutatud vähemalt üks protsent maksimaalsest tulemusest. Elektroonilised riigieksamitunnistused väljastatakse 20. juunil.

Riigieksamitunnistusele kantakse järgmised andmed:

a) eesti keele riigieksam: riigieksamtöö maksimumpunktid ja  õpilase tulemus punktides;

b) matemaatika riigieksam

 • kitsa või laia matemaatika riigieksami maksimumpunktid,
 • kitsa ja laia matemaatika ühisosa maksimumpunktid,
 • õpilase kas kitsa või laia matemaatika riigieksami sooritus punktid,
 • õpilase kitsa ja laia matemaatika riigieksami ühisosa sooritus punktid;

c) inglise keele riigieksam

 • osaoskuste osakaalud protsentides,
 • õpilase osaoskuste tulemused protsentides (ka sel juhul kui õpilane ei saavuta B1 taset),
 • keeleoskusetase (B1 või B2 või tase saavutamata),
 • saavutatud keeleoskustaseme kirjeldus.

Riigieksamitunnistuse statuudi muudatus on kinnitamisel ning eeltoodu on esialgne.

Kui õpilane on teinud varasematel aastatel riigieksamid, kuid tal on jäänud gümnaasium lõpetamata ning soovib seda teha käesoleval õppeaastal, siis peavad tal olema täidetud uues õppekavas toodud lõpetamise tingimused. Varasematel aastatel sooritatud eesti keele, eesti keel teise keelena, matemaatika ja võõrkeele riigieksamite tulemusi arvestatakse järgmiselt:

 • aastatel 1997–2001 sooritatud eksami tulemus peab olema vähemalt 1 punkt,
 • aastatel 2002–2013 sooritatud eksami tulemus peab olema vähemalt 20 punkti.