Pikapäevarühm


                                                                                                                                    Kinnitatud dir kk
10.09.2019 nr 3.1/3

Pikapäevarühm (Alus PGS § 38)

Põltsamaa Ühisgümnaasiumis töötab 2 pikapäevarühma: 1. klassi õpilastele ja 2.-5. klassi õpilastele.

Pikapäevarühmas korraldatava õppekavavälise tegevusena pakutakse õpilasele järelevalvet ning pedagoogilist juhendamist ja suunamist õppest vaba aja sisustamisel, koduste õpiülesannete täitmisel, huvitegevuses ning huvide arendamisel. 

Pikapäevarühm 2.-6. klassini on  nn õpituba, kus lapsed saavad oodata bussi, treeninguid, huvialaringe, muusikakooli tunde jne.

Pikapäevarühma töökorralduse alused

Õpilane võetakse pikapäevarühma vastu üldjuhul üheks õppeaastaks direktori otsusega ja vanema taotluse alusel. Õppeaasta keskel arvatakse õpilane pikapäevarühmast välja vanema taotluse alusel direktori käskkirjaga.

Pikapäevarühma täitumuse ülemine piirnorm on 24 õpilast.

Vastavalt Põltsamaa linnavalitsuse korraldusele nr 03.04.2017 nr 2-3/2017/3 on 1.-3.klassi pikapäevarühma kuutasu on 3 eurot. Direktoril on õigus lapsevanema põhjendatud taotluse alusel vabastada õpilane pikapäevarühmatasust.

Pikapäevarühma töö planeerimisel ja korraldamisel lähtutakse hoolekogu ettepanekutest, kooli õppe- ja kasvatustegevuse üldistest eesmärkidest, pikapäevarühma õpilaste vanuselistest ja individuaalsetest iseärasustest, nende kodustest tingimustest ning vanemate ja õpilaste põhjendatud soovidest, samuti transpordivõimalustest.

Pikapäevarühma õpetaja planeerib pikapäevarühma töö ja tagab pikapäevarühma päevakava täitmise.
Pikapäevarühma tööst osavõtu arvestust peetakse Stuudiumi e-päevikus.
Pikapäevarühma őpilased vőivad pikapäevarühmast lahkuda õpetaja teadmisel ja loal, kui on eelnev kokkulepe lapsevanemaga (eestkostjaga).

Pikapäevarühma kodukord:

 • Pikapäevarühmas käiv õpilane peab kinni pikapäevarühma kodukorrast ja päevakavast.
 • Pikapäevarühma õpilane järgib klassiruumi ja arvutiklassi kasutamise kodukorda.
 • Pikapäevarühma õpilane hoiab korras oma isiklikud asjad.
 • Pikapäevarühma õpilane on sõbralik ja austab oma kaaslasi. Õppimise ajal hoiab vaikust ja oma käitumisega ei sega kaasõpiasi.
 • Pikapäevarühma õpilane hoiab ja kasutab säästlikult kooli vara: raamatud, mängud, ajakirjad, elekter jne.
 • Pikapäevarühma õpilane käitub viisakalt, tervitades kooli õpetajaid, personali ja külalisi.
 • Pikapäevarühma õpilane liigub õues, jalutuskäikudel ja õppekäikudel ainult koos pikapäevarühma õpetajaga.
 • Pikapäevarühma õpilase rühmast varem lahkumise või puudumise kohta kirjutab vanem õpilase päevikusse  kirjaliku teatise.
 • Kui pikapäevarühma õpilane lahkub rühmast, siis teatab ta sellest õpetajale.

Pikapäevarühma toitlustamine

Lisatasu eest E-R kell 15.00. Ühe toidukorra maksumus on  1 €.

Pikapäevarühma ajagraafik, ruumid ja õpetajad

1.klassi rühm ruum 49  Õpetajad Laivi Bergmann ja Kadi Kivi (N) Iga päev 12.15-15.15

2.-5.klassi rühm/õpituba ruum 45, 49 Õpetaja Maire Haava. Iga päev tundide lõpust kuni 16.45

Pärast söömist on rühmad koos ruumis 49 või 40.

1. klassi rühma päevakava
12.15 - 13.30 -  Puhkus ja mängimine õues. Male vastavalt tunniplaanile.
13.30 – 14.00 – Lugemine.
14.00 – 14.45 - Mängimine, käeline tegevus, filmide vaatamine jm.
14.45 – 15.05 – Pikapäevarühma eine.

2.-5. klassi rühma/õpitoa  päevakava
12.15 – 13.30 -  Male vastavalt tunniplaanile.
13.30 – 14.10 – Puhkus ja vabad tegevused õues.
14.10 – 14.45 – Õppimine.
14.45 -  15.05 -  Pikapäevarühma eine
15.05 – 16.45 –  Lauamängud, arvuti kasutamine, lugemine, ringidesse suunamine, käeline tegevus  jm juhendatud tegevus. Vajadusel õppimine.

* suulisi koduseid ülesandeid tehakse vastavalt võimalustele.

Õpitoas võib toimuda ka õppimine aineõpetaja poolt antud töökorralduse järgi.

 

 

                                                                                                                                    Kinnitatud dir kk
10.09.2019 nr 3.1/3

Pikapäevarühm (Alus PGS § 38)

Põltsamaa Ühisgümnaasiumis töötab 2 pikapäevarühma: 1. klassi õpilastele ja 2.-5. klassi õpilastele.

Pikapäevarühmas korraldatava õppekavavälise tegevusena pakutakse õpilasele järelevalvet ning pedagoogilist juhendamist ja suunamist õppest vaba aja sisustamisel, koduste õpiülesannete täitmisel, huvitegevuses ning huvide arendamisel. 

Pikapäevarühm 2.-6. klassini on  nn õpituba, kus lapsed saavad oodata bussi, treeninguid, huvialaringe, muusikakooli tunde jne.

Pikapäevarühma töökorralduse alused

Õpilane võetakse pikapäevarühma vastu üldjuhul üheks õppeaastaks direktori otsusega ja vanema taotluse alusel. Õppeaasta keskel arvatakse õpilane pikapäevarühmast välja vanema taotluse alusel direktori käskkirjaga.

Pikapäevarühma täitumuse ülemine piirnorm on 24 õpilast.

Vastavalt Põltsamaa linnavalitsuse korraldusele nr 03.04.2017 nr 2-3/2017/3 on 1.-3.klassi pikapäevarühma kuutasu on 3 eurot. Direktoril on õigus lapsevanema põhjendatud taotluse alusel vabastada õpilane pikapäevarühmatasust.

Pikapäevarühma töö planeerimisel ja korraldamisel lähtutakse hoolekogu ettepanekutest, kooli õppe- ja kasvatustegevuse üldistest eesmärkidest, pikapäevarühma õpilaste vanuselistest ja individuaalsetest iseärasustest, nende kodustest tingimustest ning vanemate ja õpilaste põhjendatud soovidest, samuti transpordivõimalustest.

Pikapäevarühma õpetaja planeerib pikapäevarühma töö ja tagab pikapäevarühma päevakava täitmise.
Pikapäevarühma tööst osavõtu arvestust peetakse Stuudiumi e-päevikus.
Pikapäevarühma őpilased vőivad pikapäevarühmast lahkuda õpetaja teadmisel ja loal, kui on eelnev kokkulepe lapsevanemaga (eestkostjaga).

Pikapäevarühma kodukord:

 • Pikapäevarühmas käiv õpilane peab kinni pikapäevarühma kodukorrast ja päevakavast.
 • Pikapäevarühma õpilane järgib klassiruumi ja arvutiklassi kasutamise kodukorda.
 • Pikapäevarühma õpilane hoiab korras oma isiklikud asjad.
 • Pikapäevarühma õpilane on sõbralik ja austab oma kaaslasi. Õppimise ajal hoiab vaikust ja oma käitumisega ei sega kaasõpiasi.
 • Pikapäevarühma õpilane hoiab ja kasutab säästlikult kooli vara: raamatud, mängud, ajakirjad, elekter jne.
 • Pikapäevarühma õpilane käitub viisakalt, tervitades kooli õpetajaid, personali ja külalisi.
 • Pikapäevarühma õpilane liigub õues, jalutuskäikudel ja õppekäikudel ainult koos pikapäevarühma õpetajaga.
 • Pikapäevarühma õpilase rühmast varem lahkumise või puudumise kohta kirjutab vanem õpilase päevikusse  kirjaliku teatise.
 • Kui pikapäevarühma õpilane lahkub rühmast, siis teatab ta sellest õpetajale.

Pikapäevarühma toitlustamine

Lisatasu eest E-R kell 15.00. Ühe toidukorra maksumus on  1 €.

Pikapäevarühma ajagraafik, ruumid ja õpetajad

1.klassi rühm ruum 49  Õpetajad Laivi Bergmann ja Kadi Kivi (N) Iga päev 12.15-15.15

2.-5.klassi rühm/õpituba ruum 45, 49 Õpetaja Maire Haava. Iga päev tundide lõpust kuni 16.45

Pärast söömist on rühmad koos ruumis 49 või 40.

1. klassi rühma päevakava
12.15 - 13.30 -  Puhkus ja mängimine õues. Male vastavalt tunniplaanile.
13.30 – 14.00 – Lugemine.
14.00 – 14.45 - Mängimine, käeline tegevus, filmide vaatamine jm.
14.45 – 15.05 – Pikapäevarühma eine.

2.-5. klassi rühma/õpitoa  päevakava
12.15 – 13.30 -  Male vastavalt tunniplaanile.
13.30 – 14.10 – Puhkus ja vabad tegevused õues.
14.10 – 14.45 – Õppimine.
14.45 -  15.05 -  Pikapäevarühma eine
15.05 – 16.45 –  Lauamängud, arvuti kasutamine, lugemine, ringidesse suunamine, käeline tegevus  jm juhendatud tegevus. Vajadusel õppimine.

* suulisi koduseid ülesandeid tehakse vastavalt võimalustele.

Õpitoas võib toimuda ka õppimine aineõpetaja poolt antud töökorralduse järgi.