Õpilase vastuvõtmine 1. klassi


Õpilase vastuvõtmine 1. klassi
(1) 1. klassi võetakse õpilasi, kes on jooksva aasta 1. oktoobriks saanud seitsmeaastaseks. (PGS § 9 lg 2)

(2)  Vanema taotlusel võetakse 1. klassi vastu koolikohustuslikust east nooremaid lapsi, kui nõustamiskomisjon või lasteasutus, kus laps käib, on hinnanud lapse koolivalmidust ja soovitanud kooli õppima asumist ning vanem on valla- või linnavalitsust õppima asumise soovist teavitanud enne käimasoleva aasta 1. maid. Kui vanem teavitab valla- või linnavalitsust õppima asumise soovist pärast käimasoleva aasta 1. maid, võib elukohajärgne kool võtta selle lapse õpilaseks vastu vaba õppekoha olemasolul koolis. (PGS § 7 lg 5)

(3) 1. klassis võib direktor  konkreetse õppeaasta õpilaste üldarvust ja  rahalistest ressurssidest lähtuvalt käskkirja alusel avada üld-aineõpetusliku  ja Gaia hariduse põhimõtete alusel töötavad klassikomplektid.

3.1. Üld-aineõpetuslikul õppesuunal õpitakse 1. kooliastmel süvendatult matemaatikat, inglise keelt (alates 2. klassist), loodusõpetust, eesti keelt, lisaks robootikat, malet ja liiklust. Oluline osa on muusikal – õpilased osalevad mudilas-, laste- ja poistekooris ning ansamblites.  1. ja 2. klassis on õppetöö korraldamise aluseks valdavalt üldõpetuslik lähenemine, millest tulenevalt on õppimisprotsess kavandatud teemade kaupa ning  ainetevahelise lõiminguna, erinevate projektidena.  Teemad võivad olla aineteülesed (nt väärtuskasvatusteemad, aeg, minevik  jne) kui ka konkreetsemad, sageli loodusest lähtuvad teemad (nt sügis pargis, veeringlus, lemmikloomad jne.). Samm-sammult minnakse üle aineõpetuslikule õppeviisile sõltuvalt õpilaste ettevalmistusest ja valmisolekust riiklikus õppekavas nõutud õpiväljundite saavutamiseks.

3.2 Gaia Hariduse õppesuunal õpitakse riikliku õppekava alusel rõhuasetusega loodusõpetusel ja  pärimuskultuuril. Õpe toimub üldõppe põhimõtteid järgides. Esimesest klassis alustatakse inglise keele õppimist. Õpitakse praktiliste tegevuste kaudu, tähtsustatakse õuesõpet ja  projektõpet. Õppetöö sisse on lõimitud robootika, osaletakse mudilaskoori ja rahvatantsurühma töös. Lapse arengut toetavad ka  kunstitunnid kunstikoolis ja igapäevane pikk õuevahetund. 

Kuna Gaia haridus põhineb inimese ja looduse harmoonilise kooseksisteerimise põhimõtetel, millele viitab ka  nimi Gaia (kreeka keeles Maa), on õppetöö läbiviimisel  rõhuasetus jätkusuutliku arengu teemadel,  järgitakse Eesti rahvakalendri traditsioone,  tutvustatakse erinevate kultuuride ning religioonide tavasid ning antakse lapsele võimalus tundma õppida, väärtustada ning austada maailma mitmepalgelisust.  Peamised väärtuspõhimõtted kajastuvad skeemis: Mina = Maailm ja Vabadus = Vastutus, s.t, et õpetus toetab sellise inimese kujunemist, kes tunnetab end Maa (Gaia) kodanikuna. Inimene on oma valikutes alati ja tingimusteta vaba, kuid selle vabadusega kaasneb vastutus nii enda kui Maa eest.  Juhindume põhimõttest: terve inimene, terve kogukond, terve maailm.  

(4) Esimesse klassi vastuvõtmiseks esitab vanem kooli kantseleisse (võib esitada ka digitaalselt info@poltsamaa.edu.ee)  15.märtsiks.

 • taotluse, märkides ühtlasi ära õppesuuna; 
 • sisseastuja isikut tõendava dokumendi (sünnitunnistuse või -tõendi) ametlikult kinnitatud ärakirja;           
 • vanema isikut tõendava dokumendi ametlikult kinnitatud ärakirja;

 Pärast lasteaia lõpetamist, kuid hiljemalt 20. augustiks lisab vanem järgmised dokumendid:

 • ametlikult kinnitatud väljavõtte õpilase tervisekaardist selle olemasolul;
 • koolivalmiduskaardi, mille väljastab lasteaed, kus laps läbis lasteasutuse  õppekava/tõend alushariduse õppekava läbimise kohta;                                                                                                   
 • õpilaspiletipildi, kui vanem taotleb õpilaspiletit.

(5)  Sisseastuja ja vanema isikut tõendavast dokumendist saab ärakirja ametlikult kinnitada kooli sekretäri juures, kes vormistab originaaldokumendi põhjal ametlikult kinnitatud ärakirja.  

(6)  Vanem ei pea taotlusele lisama enda isikut tõendavat dokumenti digitaalallkirjaga kinnitatud taotluse esitamise korral.

(7)  Taotluse vorm on kättesaadav kooli veebilehel  https://www.poltsamaa.edu.ee/et/blanketid

(8)  Kool lähtub esimesete klasside komplekteerimisel  lisaks  p (3) esitatud põhimõtetele ka taotluste laekumise järjekorrast ning poiste ja tüdrukute arvu tasakaalust. Võimaluse korral arvestame ühe  nn pinginaabri valiku soovi, kui see on taotlusele märgitud.  

(9) Märtsis ja aprillis toimuvad koolieelikutele ja nende vanematele kooliga tutvumise päevad. Täiendav info edastatakse kooli kodulehel.

(10)  Kui laps oma terviseseisundi või individuaalse arengu tõttu ei ole koolikohustuslikku ikka jõudes saavutanud õpingute alustamiseks vajalikku koolivalmidust, taotleb lapsevanem  kooliväliselt nõustamismeeskonnalt soovitust asuda koolikohustust täitma ühe õppeaasta võrra hiljem. (PGS § 9 lg 3)

(11)  Põltsamaa Ühisgümnaasium võimaldab teatud erivajadustega õpilastel õppida elukohajärgses koolis haridus- ja teadusministri  kehtestatud tingimustel. Vastavate tingimuste puudumisel korraldab õpilase elukohajärgne vald või linn koostöös teiste koolide ja kooli pidajatega õpilasele hariduse omandamise võimalused nõustamismeeskonna soovituste kohaselt. (PGS § 49 lg3)

Õpilase vastuvõtmine 1. klassi
(1) 1. klassi võetakse õpilasi, kes on jooksva aasta 1. oktoobriks saanud seitsmeaastaseks. (PGS § 9 lg 2)

(2)  Vanema taotlusel võetakse 1. klassi vastu koolikohustuslikust east nooremaid lapsi, kui nõustamiskomisjon või lasteasutus, kus laps käib, on hinnanud lapse koolivalmidust ja soovitanud kooli õppima asumist ning vanem on valla- või linnavalitsust õppima asumise soovist teavitanud enne käimasoleva aasta 1. maid. Kui vanem teavitab valla- või linnavalitsust õppima asumise soovist pärast käimasoleva aasta 1. maid, võib elukohajärgne kool võtta selle lapse õpilaseks vastu vaba õppekoha olemasolul koolis. (PGS § 7 lg 5)

(3) 1. klassis võib direktor  konkreetse õppeaasta õpilaste üldarvust ja  rahalistest ressurssidest lähtuvalt käskkirja alusel avada üld-aineõpetusliku  ja Gaia hariduse põhimõtete alusel töötavad klassikomplektid.

3.1. Üld-aineõpetuslikul õppesuunal õpitakse 1. kooliastmel süvendatult matemaatikat, inglise keelt (alates 2. klassist), loodusõpetust, eesti keelt, lisaks robootikat, malet ja liiklust. Oluline osa on muusikal – õpilased osalevad mudilas-, laste- ja poistekooris ning ansamblites.  1. ja 2. klassis on õppetöö korraldamise aluseks valdavalt üldõpetuslik lähenemine, millest tulenevalt on õppimisprotsess kavandatud teemade kaupa ning  ainetevahelise lõiminguna, erinevate projektidena.  Teemad võivad olla aineteülesed (nt väärtuskasvatusteemad, aeg, minevik  jne) kui ka konkreetsemad, sageli loodusest lähtuvad teemad (nt sügis pargis, veeringlus, lemmikloomad jne.). Samm-sammult minnakse üle aineõpetuslikule õppeviisile sõltuvalt õpilaste ettevalmistusest ja valmisolekust riiklikus õppekavas nõutud õpiväljundite saavutamiseks.

3.2 Gaia Hariduse õppesuunal õpitakse riikliku õppekava alusel rõhuasetusega loodusõpetusel ja  pärimuskultuuril. Õpe toimub üldõppe põhimõtteid järgides. Esimesest klassis alustatakse inglise keele õppimist. Õpitakse praktiliste tegevuste kaudu, tähtsustatakse õuesõpet ja  projektõpet. Õppetöö sisse on lõimitud robootika, osaletakse mudilaskoori ja rahvatantsurühma töös. Lapse arengut toetavad ka  kunstitunnid kunstikoolis ja igapäevane pikk õuevahetund. 

Kuna Gaia haridus põhineb inimese ja looduse harmoonilise kooseksisteerimise põhimõtetel, millele viitab ka  nimi Gaia (kreeka keeles Maa), on õppetöö läbiviimisel  rõhuasetus jätkusuutliku arengu teemadel,  järgitakse Eesti rahvakalendri traditsioone,  tutvustatakse erinevate kultuuride ning religioonide tavasid ning antakse lapsele võimalus tundma õppida, väärtustada ning austada maailma mitmepalgelisust.  Peamised väärtuspõhimõtted kajastuvad skeemis: Mina = Maailm ja Vabadus = Vastutus, s.t, et õpetus toetab sellise inimese kujunemist, kes tunnetab end Maa (Gaia) kodanikuna. Inimene on oma valikutes alati ja tingimusteta vaba, kuid selle vabadusega kaasneb vastutus nii enda kui Maa eest.  Juhindume põhimõttest: terve inimene, terve kogukond, terve maailm.  

(4) Esimesse klassi vastuvõtmiseks esitab vanem kooli kantseleisse (võib esitada ka digitaalselt info@poltsamaa.edu.ee)  15.märtsiks.

 • taotluse, märkides ühtlasi ära õppesuuna; 
 • sisseastuja isikut tõendava dokumendi (sünnitunnistuse või -tõendi) ametlikult kinnitatud ärakirja;           
 • vanema isikut tõendava dokumendi ametlikult kinnitatud ärakirja;

 Pärast lasteaia lõpetamist, kuid hiljemalt 20. augustiks lisab vanem järgmised dokumendid:

 • ametlikult kinnitatud väljavõtte õpilase tervisekaardist selle olemasolul;
 • koolivalmiduskaardi, mille väljastab lasteaed, kus laps läbis lasteasutuse  õppekava/tõend alushariduse õppekava läbimise kohta;                                                                                                   
 • õpilaspiletipildi, kui vanem taotleb õpilaspiletit.

(5)  Sisseastuja ja vanema isikut tõendavast dokumendist saab ärakirja ametlikult kinnitada kooli sekretäri juures, kes vormistab originaaldokumendi põhjal ametlikult kinnitatud ärakirja.  

(6)  Vanem ei pea taotlusele lisama enda isikut tõendavat dokumenti digitaalallkirjaga kinnitatud taotluse esitamise korral.

(7)  Taotluse vorm on kättesaadav kooli veebilehel  https://www.poltsamaa.edu.ee/et/blanketid

(8)  Kool lähtub esimesete klasside komplekteerimisel  lisaks  p (3) esitatud põhimõtetele ka taotluste laekumise järjekorrast ning poiste ja tüdrukute arvu tasakaalust. Võimaluse korral arvestame ühe  nn pinginaabri valiku soovi, kui see on taotlusele märgitud.  

(9) Märtsis ja aprillis toimuvad koolieelikutele ja nende vanematele kooliga tutvumise päevad. Täiendav info edastatakse kooli kodulehel.

(10)  Kui laps oma terviseseisundi või individuaalse arengu tõttu ei ole koolikohustuslikku ikka jõudes saavutanud õpingute alustamiseks vajalikku koolivalmidust, taotleb lapsevanem  kooliväliselt nõustamismeeskonnalt soovitust asuda koolikohustust täitma ühe õppeaasta võrra hiljem. (PGS § 9 lg 3)

(11)  Põltsamaa Ühisgümnaasium võimaldab teatud erivajadustega õpilastel õppida elukohajärgses koolis haridus- ja teadusministri  kehtestatud tingimustel. Vastavate tingimuste puudumisel korraldab õpilase elukohajärgne vald või linn koostöös teiste koolide ja kooli pidajatega õpilasele hariduse omandamise võimalused nõustamismeeskonna soovituste kohaselt. (PGS § 49 lg3)