Vastuvõtt 10. klassi


Põltsamaa Ühisgümnaasiumis on kaks õppesuunda: IT ja küberkaitse ning majanduse-ettevõtluse õppesuund,  lisaks on  põhjendatud soovi ja/või huvi korral õpilasel võimalus kujundada endale ka personaalne muusika või humanitaarsuund.

Põltsamaa Ühisgümnaasiumi ÕPPETÖÖ EESMÄRK - toetame iga õpilase arengut ja vastutustundlikuks kodanikuks kasvamist. Kuidas kool toetab gümnasisti õppimist? Selle kohta saab täpsemalt lugeda SIIT.

Avalduse õppima asumiseks  Põltsamaa Ühisgümnaasiumi 10. klassi  ja  registreeruda vestlusele saad SIIN.

Õpilased võetakse 10. klassi vastu 9. klassi klassitunnistuse (koopia) või hinnetelehe (väljavõte e-koolist/Stuudiumist)  ja vestluse alusel.
Vestlusele palume õpilasel tulla koos lapsevanema(te)ga. 
Põltsamaa Ühisgümnaasiumi sisseastumisvestlusteks leppida aeg kokku õppealajuhataja Tiia Miksoniga (tiia.mikson@poltsamaa.edu.ee).

Põltsamaa Ühisgümnaasiumi ja sisseastumise kohta saab lähemalt lugeda SIIT.
Küsimuste korral saab infot alljärgnevatelt kontaktidelt:
tiia.mikson@poltsamaa.edu.ee  5063741
info@poltsamaa.edu.ee 7751 509

Gümnaasiumisse vastuvõtmiseks esitab sisseastuja või piiratud teovõimega sisseastuja puhul vanem taotluse millele lisab: 

 • isikut tõendava dokumendi (selle puudumisel sünnitunnistuse või -tõendi) ametlikult kinnitatud ärakirja;
 • kui taotluse esitab vanem, siis vanema isikut tõendava dokumendi ametlikult kinnitatud ärakirja;
 • sisseastuja põhihariduse omandamist tõendava dokumendi  ametlikult kinnitatud ärakirja;
 • väljavõtte õpilase tervisekaardist;
 • ametlikult kinnitatud väljavõtte õpilasraamatust;
 • direktori allkirja ja kooli pitseriga kinnitatud klassitunnistus;
 • õpilaspiletipildi, kui sisseastuja/vanem taotleb õpilaspiletit;

Sisseastuja isikut tõendavast dokumendist ja põhihariduse omandamist tõendavast dokumendist saab ärakirja ametlikult kinnitada kooli sekretäri juures, kes vormistab originaaldokumendi põhjal ametlikult kinnitatud ärakirja vastavalt „Haldusmenetluse seaduses“ § 24 sätestatud nõuetele ja tingimustel.

Sisseastuja ei pea taotlusele lisama enda isikut tõendavat dokumenti digitaalallkirjaga kinnitatud taotluse esitamise korral.

Taotluse vorm on kättesaadav kooli veebilehel: www.poltsamaa.edu.ee/et/blanketid

 

Põltsamaa ühisgümnaasiumi õppesuunad

Kool avab  õpilaste avalduste alusel üldjuhul kaks õppesuunda – IT ja küberkaitse ning majandus-ettevõtluse õppesuuna, kuid põhjendatud soovi ja/või huvi korral on õpilasel võimalus kujundada endale ka personaalne humanitaar- või muusikasuund. 
Kõikides suundades õpitakse riikliku õppekava kohustuslikke aineid etteantud mahus.

3.1 IT ja küberkaitse õppesuunas on järgmised kursused: tekstitöötlus, tabelarvutus ja kontoritöö tarkvara ning pilveteenused; arvutite riistvara ja lisaseadmed; joonestamine ja 3D-modelleerimine, sh SolidEdge programm; programmeerimine ja rakenduste loomine; küberkitse 4 kursust: infoühiskond, turvalise võrgunduse alused, digiturvalisus ja krüptograafia mehhatroonika (robootika ja drooniõpetus); riigikaitse, sh praktiline välilaager; erialane inglise keel (e-kursus). Õppesuuna kohta leiab lisainfot SIIT.
 
Lõputööna on võimalus koostada kas arvutite koostöötehnoloogiaprojekt ja omandada Tartu KHK poolt välja antav IT-spetsialisti eelkutseõppe tunnistus ja/või sooritada test ning omandada  rahvusvaheliselt tunnustatud sertifikaat (MTCNA), mis loob head eldused küberkaitse või infotehnoloogia eriala õppimise jätkamiseks kõrgkoolis ning ning annab võimaluse valida kaitseväes endale meelepärane väeosa, st läbida ajateenistus Staabi- ja Sidepataljonis/Küberväejuhatuses või  mõnel side- ja IT-valdkonna ametikohal.

Õppetöö osaks on õppekäigud NATO küberkaitsekoostöö keskuses, e-Estonia Showroomis, Riigi Infosüsteemide Ametis, TalTech`is, sh 24h häkaton; välislektorid TalTech`ist.


3.2 Majandus- ja ettevõtluse õppesuunas on järgmised kursused: kodumajandus ja ärietikett(2), inimene ja õigus, raamatupidamise alused, äriplaan(2). Õppesuuna kohta leiab lisainfot SIIT.
Lõputööna koostatud ja Tartu KHK komisjoni ees  kaitstud äriplaani arvestatakse 12. klassi kohustusliku koolieksamina. Lõpetajad saavad ärijuhi eelkutseõppe tunnistuse, mis annab head eeldused õpingute jätkamiseks majanduserialadel.
Majandus-ettevõtlussuunas tehakse koostööd Jõgevamaa Arendus- ja Ettevõtluskeskusega, Töötukassaga, kohalike ettevõtete ja kõrgkoolidega.


3.3. Muusikasuund: valida tuleb 8 muusika valikkursust (põhipill, ansambel, improvisatsiooni teooria, solfedzo) osaleda lauluvõistlustel ning lõputööna  korraldada meeskonnatööna kontsert.
Muusikasuunda astujatele toimuvad erialakatsed.Õppesuuna kohta leiab lisainfot SIIT.

3.4. Humanitaarsuund: valida  tuleb 8 humanitaarvaldkonna  valikkursust kooli valikainete hulgast (saksa keel, avalik esinemine, noortekoor, teater ja draama, mõttekunst (filosoofia ja usundiõpetuse lõimitud kursus, ajalugu) või välaspoolt kooli (nt TÜ Teaduskool vm). Õppesuuna kohta leiab lisainfot SIIT.


(4) Kõikide õppesuundade õppekavas on majandus-ettevõtlusõppe, karjääriõpetuse, projektiõppe ja suhtlemispsühholoogia lõimitud õppena KESA moodul (4), sh praktiline rollimäng “Sisenemine tööturule“ ja tootearenduse praktikum ning ka uurimistöö alused ja uurimistöö koostamine.

(5) Õpilasel on õppesuuna kursustele võimalus valida järgmisi kooli õppekavas olevaid valikkursuseid: saksa keel, avalik esinemine, mõttekunst, st filosoofia ja usundiloo lõimitud kursus, arvutigraafika, teater ja draama, rahvakultuuri alused, sh puhkpilliorkester ja/või laulukoor, arhitektuur kui elukeskkond, üldajalugu, globaliseeriv maailm, inimene ja õigus ning liikumine välitingimustes või kehalised võimed.  Lisainfo SIIT

(6) Õpilase avalduse alusel arvestatakse valikkursustena osalemine puhkpilliorkestris, tantsu- ja/või näiteringis; õppimine TÜ Teaduskoolis, muusika- ja spordikoolis ning osalemine koolivälistes institutsioonides.

(7) Õpilasel on võimalus omandada riiklikus õppekavas ettenähtud õpitulemused  huvikoolis, st õppides spordi-, muusika- või kunstikoolis täisõppekaval loetakse vastava aine õpitulemused omandatuks – vastava aine tunnis osalemine on siis  vabatahtlik; 

Põltsamaa Ühisgümnaasiumis on kaks õppesuunda: IT ja küberkaitse ning majanduse-ettevõtluse õppesuund,  lisaks on  põhjendatud soovi ja/või huvi korral õpilasel võimalus kujundada endale ka personaalne muusika või humanitaarsuund.

Põltsamaa Ühisgümnaasiumi ÕPPETÖÖ EESMÄRK - toetame iga õpilase arengut ja vastutustundlikuks kodanikuks kasvamist. Kuidas kool toetab gümnasisti õppimist? Selle kohta saab täpsemalt lugeda SIIT.

Avalduse õppima asumiseks  Põltsamaa Ühisgümnaasiumi 10. klassi  ja  registreeruda vestlusele saad SIIN.

Õpilased võetakse 10. klassi vastu 9. klassi klassitunnistuse (koopia) või hinnetelehe (väljavõte e-koolist/Stuudiumist)  ja vestluse alusel.
Vestlusele palume õpilasel tulla koos lapsevanema(te)ga. 
Põltsamaa Ühisgümnaasiumi sisseastumisvestlusteks leppida aeg kokku õppealajuhataja Tiia Miksoniga (tiia.mikson@poltsamaa.edu.ee).

Põltsamaa Ühisgümnaasiumi ja sisseastumise kohta saab lähemalt lugeda SIIT.
Küsimuste korral saab infot alljärgnevatelt kontaktidelt:
tiia.mikson@poltsamaa.edu.ee  5063741
info@poltsamaa.edu.ee 7751 509

Gümnaasiumisse vastuvõtmiseks esitab sisseastuja või piiratud teovõimega sisseastuja puhul vanem taotluse millele lisab: 

 • isikut tõendava dokumendi (selle puudumisel sünnitunnistuse või -tõendi) ametlikult kinnitatud ärakirja;
 • kui taotluse esitab vanem, siis vanema isikut tõendava dokumendi ametlikult kinnitatud ärakirja;
 • sisseastuja põhihariduse omandamist tõendava dokumendi  ametlikult kinnitatud ärakirja;
 • väljavõtte õpilase tervisekaardist;
 • ametlikult kinnitatud väljavõtte õpilasraamatust;
 • direktori allkirja ja kooli pitseriga kinnitatud klassitunnistus;
 • õpilaspiletipildi, kui sisseastuja/vanem taotleb õpilaspiletit;

Sisseastuja isikut tõendavast dokumendist ja põhihariduse omandamist tõendavast dokumendist saab ärakirja ametlikult kinnitada kooli sekretäri juures, kes vormistab originaaldokumendi põhjal ametlikult kinnitatud ärakirja vastavalt „Haldusmenetluse seaduses“ § 24 sätestatud nõuetele ja tingimustel.

Sisseastuja ei pea taotlusele lisama enda isikut tõendavat dokumenti digitaalallkirjaga kinnitatud taotluse esitamise korral.

Taotluse vorm on kättesaadav kooli veebilehel: www.poltsamaa.edu.ee/et/blanketid

 

Põltsamaa ühisgümnaasiumi õppesuunad

Kool avab  õpilaste avalduste alusel üldjuhul kaks õppesuunda – IT ja küberkaitse ning majandus-ettevõtluse õppesuuna, kuid põhjendatud soovi ja/või huvi korral on õpilasel võimalus kujundada endale ka personaalne humanitaar- või muusikasuund. 
Kõikides suundades õpitakse riikliku õppekava kohustuslikke aineid etteantud mahus.

3.1 IT ja küberkaitse õppesuunas on järgmised kursused: tekstitöötlus, tabelarvutus ja kontoritöö tarkvara ning pilveteenused; arvutite riistvara ja lisaseadmed; joonestamine ja 3D-modelleerimine, sh SolidEdge programm; programmeerimine ja rakenduste loomine; küberkitse 4 kursust: infoühiskond, turvalise võrgunduse alused, digiturvalisus ja krüptograafia mehhatroonika (robootika ja drooniõpetus); riigikaitse, sh praktiline välilaager; erialane inglise keel (e-kursus). Õppesuuna kohta leiab lisainfot SIIT.
 
Lõputööna on võimalus koostada kas arvutite koostöötehnoloogiaprojekt ja omandada Tartu KHK poolt välja antav IT-spetsialisti eelkutseõppe tunnistus ja/või sooritada test ning omandada  rahvusvaheliselt tunnustatud sertifikaat (MTCNA), mis loob head eldused küberkaitse või infotehnoloogia eriala õppimise jätkamiseks kõrgkoolis ning ning annab võimaluse valida kaitseväes endale meelepärane väeosa, st läbida ajateenistus Staabi- ja Sidepataljonis/Küberväejuhatuses või  mõnel side- ja IT-valdkonna ametikohal.

Õppetöö osaks on õppekäigud NATO küberkaitsekoostöö keskuses, e-Estonia Showroomis, Riigi Infosüsteemide Ametis, TalTech`is, sh 24h häkaton; välislektorid TalTech`ist.


3.2 Majandus- ja ettevõtluse õppesuunas on järgmised kursused: kodumajandus ja ärietikett(2), inimene ja õigus, raamatupidamise alused, äriplaan(2). Õppesuuna kohta leiab lisainfot SIIT.
Lõputööna koostatud ja Tartu KHK komisjoni ees  kaitstud äriplaani arvestatakse 12. klassi kohustusliku koolieksamina. Lõpetajad saavad ärijuhi eelkutseõppe tunnistuse, mis annab head eeldused õpingute jätkamiseks majanduserialadel.
Majandus-ettevõtlussuunas tehakse koostööd Jõgevamaa Arendus- ja Ettevõtluskeskusega, Töötukassaga, kohalike ettevõtete ja kõrgkoolidega.


3.3. Muusikasuund: valida tuleb 8 muusika valikkursust (põhipill, ansambel, improvisatsiooni teooria, solfedzo) osaleda lauluvõistlustel ning lõputööna  korraldada meeskonnatööna kontsert.
Muusikasuunda astujatele toimuvad erialakatsed.Õppesuuna kohta leiab lisainfot SIIT.

3.4. Humanitaarsuund: valida  tuleb 8 humanitaarvaldkonna  valikkursust kooli valikainete hulgast (saksa keel, avalik esinemine, noortekoor, teater ja draama, mõttekunst (filosoofia ja usundiõpetuse lõimitud kursus, ajalugu) või välaspoolt kooli (nt TÜ Teaduskool vm). Õppesuuna kohta leiab lisainfot SIIT.


(4) Kõikide õppesuundade õppekavas on majandus-ettevõtlusõppe, karjääriõpetuse, projektiõppe ja suhtlemispsühholoogia lõimitud õppena KESA moodul (4), sh praktiline rollimäng “Sisenemine tööturule“ ja tootearenduse praktikum ning ka uurimistöö alused ja uurimistöö koostamine.

(5) Õpilasel on õppesuuna kursustele võimalus valida järgmisi kooli õppekavas olevaid valikkursuseid: saksa keel, avalik esinemine, mõttekunst, st filosoofia ja usundiloo lõimitud kursus, arvutigraafika, teater ja draama, rahvakultuuri alused, sh puhkpilliorkester ja/või laulukoor, arhitektuur kui elukeskkond, üldajalugu, globaliseeriv maailm, inimene ja õigus ning liikumine välitingimustes või kehalised võimed.  Lisainfo SIIT

(6) Õpilase avalduse alusel arvestatakse valikkursustena osalemine puhkpilliorkestris, tantsu- ja/või näiteringis; õppimine TÜ Teaduskoolis, muusika- ja spordikoolis ning osalemine koolivälistes institutsioonides.

(7) Õpilasel on võimalus omandada riiklikus õppekavas ettenähtud õpitulemused  huvikoolis, st õppides spordi-, muusika- või kunstikoolis täisõppekaval loetakse vastava aine õpitulemused omandatuks – vastava aine tunnis osalemine on siis  vabatahtlik; 

tule_oppima_poltsamaale
tule_oppima_poltsamaale