Vastuvõtt

Gümnaasiumi õppesuunad


Infotehnoloogia (IT)- ja küberkaitse õppesuund

Majandus- ja ettevõtluse õppesuund

Õpilase huvi ja põhjendatud avalduse alusel on võimalus kujundada personaalne humanitaarsuund (valida tuleb 8 humanitaarvaldkonna valikkursust kooli valikainete hulgast - saksa keel, avalik esinemine, mõttekunst (filosoofia ja usundiõpetuse lõimitud kursus, ajalugu) või väljaspoolt kooli (nt TÜ Teaduskool vm) või muusikasuund (valida tuleb 8 muusika valikkursust - põhipill, ansambel, improvisatsiooni teooria, solfedzo) osaleda lauluvõistlustel ning lõputööna  korraldada meeskonnatööna kontsert.

Õpilasel on õppesuuna kursustele võimalus valida järgmisi kooli õppekavas olevaid valikkursuseid: saksa keel, avalik esinemine, mõttekunst, st filosoofia ja usundiloo lõimitud kursus, arvutigraafia rahvakultuuri alused, sh puhkpilliorkester ja/või laulukoor, arhitektuur kui elukeskkond, liikumine välitingimustes või kehalised võimed.  

Õpilase avalduse alusel arvestatakse valikkursustena osalemine puhkpilliorkestris, tantsu- ja/või näiteringis; õppimine TÜ Teaduskoolis, muusika- ja spordikoolis ning osalemine koolivälistes institutsioonides.

Õpilasel on võimalus omandada riiklikus õppekavas ettenähtud õpitulemused  huvikoolis, st õppides spordi-, muusika- või kunstikoolis täisõppekaval, loetakse vastava aine õpitulemused omandatuks – vastava aine tunnis osalemine on siis  vabatahtlik;


Infotehnoloogia (IT)- ja küberkaitse õppesuund

Majandus- ja ettevõtluse õppesuund

Õpilase huvi ja põhjendatud avalduse alusel on võimalus kujundada personaalne humanitaarsuund (valida tuleb 8 humanitaarvaldkonna valikkursust kooli valikainete hulgast - saksa keel, avalik esinemine, mõttekunst (filosoofia ja usundiõpetuse lõimitud kursus, ajalugu) või väljaspoolt kooli (nt TÜ Teaduskool vm) või muusikasuund (valida tuleb 8 muusika valikkursust - põhipill, ansambel, improvisatsiooni teooria, solfedzo) osaleda lauluvõistlustel ning lõputööna  korraldada meeskonnatööna kontsert.

Õpilasel on õppesuuna kursustele võimalus valida järgmisi kooli õppekavas olevaid valikkursuseid: saksa keel, avalik esinemine, mõttekunst, st filosoofia ja usundiloo lõimitud kursus, arvutigraafia rahvakultuuri alused, sh puhkpilliorkester ja/või laulukoor, arhitektuur kui elukeskkond, liikumine välitingimustes või kehalised võimed.  

Õpilase avalduse alusel arvestatakse valikkursustena osalemine puhkpilliorkestris, tantsu- ja/või näiteringis; õppimine TÜ Teaduskoolis, muusika- ja spordikoolis ning osalemine koolivälistes institutsioonides.

Õpilasel on võimalus omandada riiklikus õppekavas ettenähtud õpitulemused  huvikoolis, st õppides spordi-, muusika- või kunstikoolis täisõppekaval, loetakse vastava aine õpitulemused omandatuks – vastava aine tunnis osalemine on siis  vabatahtlik;