Vastuvõtt

Õpilase 10. klassi vastuvõtmine


Õppesuunad
Kool avab õpilaste taotluste alusel üldjuhul kaks õppesuunda: Infotehnoloogia (IT)- ja küberkaitse õppesuund ning Majandus- ja ettevõtluse õppesuund.
Põhjendatud soovi ja/või huvi korral ning avalduse alusel on õpilasel võimalus kujundada kooli õppekava valikainete, koolivälise õppimise ja huvihariduse põhjal endale personaalne humanitaar-muusika õppesuund. Õppesuunad on määratletud kooli õppekavas ning on leitavad kooli veebilehel.

Sisseastumiseks
10. klassi vastuvõtmiseks esitab sisseastuja taotluse kooli kodulehel oleva taotluse vormi kaudu (link taotlusele - https://forms.gle/2r2qXA6GM7WwdQZq5 ). 
10. klassi võetakse õpilased vastu sisseastumisvestluse ja põhikooli lõputunnistuse alusel. 
 
Vestlus
Sisseastumisvestlused toimuvad üldjuhul ajavahemikus 5.-16. aprill ja 4.-28. mai
Vestlusele saab registreeruda kooli kodulehel oleva registreerumise vormi kaudu (link vormile -  https://forms.gle/uMvwwSrSi6qD4f5X9 ).
Vestlusele tuleb tulla võimalusel koos vanemaga(-tega).
Vestluse viib läbi õppealajuhataja.
Sisseastumisvestlus kestab kuni 60 min ja on vabas vormis. Sisseastumisvestluse eesmärk on välja selgitada õpilase õpimotivatsioon, õpioskused, õppesuuna valiku põhjused, huvialad, senised saavutused ja kogemused. 
Vestlusele tulles tuleb sisseastujal kaasa võtta hinneteleht jooksva õppeaasta hinnetega (väljavõte e-Koolist või Stuudiumist).

Peale vestlust
Vastuvõetud õpilased saavad kinnituse kooli õppima pääsemise kohta hiljemalt 1. juuniks. Vastuvõtmisest keeldumisest teavitab kooli sekretär sisseastujat taotlusel märgitud e-posti aadressil kirjalikult 10 tööpäeva jooksul alates 1. juunist.

Dokumendid kooli
Hiljemalt 22. juuniks esitab õpilane või piiratud teovõimega sisseastuja puhul vanem kooli kantseleisse Veski 5, Põltsamaa linn või saadab digitaalselt allkirjastatult e-postile info@poltsamaa.edu.ee taotluse,  millele lisab: 

 • isikut tõendava dokumendi (selle puudumisel sünnitunnistuse või -tõendi) ametlikult kinnitatud ärakirja;
 • kui taotluse esitab vanem, siis vanema isikut tõendava dokumendi ametlikult kinnitatud ärakirja; 
 • sisseastuja põhihariduse omandamist tõendava dokumendi ametlikult kinnitatud ärakirja;
 • digitaalsee või paberkandjal dokumendifoto (õpilaspileti soovimise korral);
 • isikuandmete töötlemise nõusoleku
 • tervisekaardi või ametlikult kinnitatud väljavõtte tervisekaardist (võib tuua ka septembrikuu esimesel nädalal).
NB!
Isikut tõendavast dokumendist ja põhihariduse omandamist tõendavast dokumendist saab ärakirja ametlikult kinnitada kooli sekretäri juures, kes vormistab originaaldokumendi põhjal ametlikult kinnitatud ärakirja. 
Sisseastuja (või kui taotluse on esitanud vanem) ei pea taotlusele lisama enda isikut tõendavat dokumenti digitaalallkirjaga kinnitatud taotluse esitamise korral.
 

Jooksvalt õppeaasta kestel õpilase vastuvõtmine 10. klassi  lepitakse kokku õpilasega individuaalselt. 

 

 


 

Õppesuunad
Kool avab õpilaste taotluste alusel üldjuhul kaks õppesuunda: Infotehnoloogia (IT)- ja küberkaitse õppesuund ning Majandus- ja ettevõtluse õppesuund.
Põhjendatud soovi ja/või huvi korral ning avalduse alusel on õpilasel võimalus kujundada kooli õppekava valikainete, koolivälise õppimise ja huvihariduse põhjal endale personaalne humanitaar-muusika õppesuund. Õppesuunad on määratletud kooli õppekavas ning on leitavad kooli veebilehel.

Sisseastumiseks
10. klassi vastuvõtmiseks esitab sisseastuja taotluse kooli kodulehel oleva taotluse vormi kaudu (link taotlusele - https://forms.gle/2r2qXA6GM7WwdQZq5 ). 
10. klassi võetakse õpilased vastu sisseastumisvestluse ja põhikooli lõputunnistuse alusel. 
 
Vestlus
Sisseastumisvestlused toimuvad üldjuhul ajavahemikus 5.-16. aprill ja 4.-28. mai
Vestlusele saab registreeruda kooli kodulehel oleva registreerumise vormi kaudu (link vormile -  https://forms.gle/uMvwwSrSi6qD4f5X9 ).
Vestlusele tuleb tulla võimalusel koos vanemaga(-tega).
Vestluse viib läbi õppealajuhataja.
Sisseastumisvestlus kestab kuni 60 min ja on vabas vormis. Sisseastumisvestluse eesmärk on välja selgitada õpilase õpimotivatsioon, õpioskused, õppesuuna valiku põhjused, huvialad, senised saavutused ja kogemused. 
Vestlusele tulles tuleb sisseastujal kaasa võtta hinneteleht jooksva õppeaasta hinnetega (väljavõte e-Koolist või Stuudiumist).

Peale vestlust
Vastuvõetud õpilased saavad kinnituse kooli õppima pääsemise kohta hiljemalt 1. juuniks. Vastuvõtmisest keeldumisest teavitab kooli sekretär sisseastujat taotlusel märgitud e-posti aadressil kirjalikult 10 tööpäeva jooksul alates 1. juunist.

Dokumendid kooli
Hiljemalt 22. juuniks esitab õpilane või piiratud teovõimega sisseastuja puhul vanem kooli kantseleisse Veski 5, Põltsamaa linn või saadab digitaalselt allkirjastatult e-postile info@poltsamaa.edu.ee taotluse,  millele lisab: 

 • isikut tõendava dokumendi (selle puudumisel sünnitunnistuse või -tõendi) ametlikult kinnitatud ärakirja;
 • kui taotluse esitab vanem, siis vanema isikut tõendava dokumendi ametlikult kinnitatud ärakirja; 
 • sisseastuja põhihariduse omandamist tõendava dokumendi ametlikult kinnitatud ärakirja;
 • digitaalsee või paberkandjal dokumendifoto (õpilaspileti soovimise korral);
 • isikuandmete töötlemise nõusoleku
 • tervisekaardi või ametlikult kinnitatud väljavõtte tervisekaardist (võib tuua ka septembrikuu esimesel nädalal).

Jooksvalt õppeaasta kestel õpilase vastuvõtmine 10. klassi  lepitakse kokku õpilasega individuaalselt. 

 

 


 
NB!
Isikut tõendavast dokumendist ja põhihariduse omandamist tõendavast dokumendist saab ärakirja ametlikult kinnitada kooli sekretäri juures, kes vormistab originaaldokumendi põhjal ametlikult kinnitatud ärakirja. 
Sisseastuja (või kui taotluse on esitanud vanem) ei pea taotlusele lisama enda isikut tõendavat dokumenti digitaalallkirjaga kinnitatud taotluse esitamise korral.