Vastuvõtt

Õpilase 1. klassi vastuvõtmine


Lapse seaduslik esindaja või eestkostja (edaspidi vanem) esitab kooliminekule eelneva õppeaasta 8. märtsist 5. aprillini taotluse (Lisa 1) kooli kantseleisse aadressil Veski 5, Põltsamaa linn või saadab digitaalselt allkirjastatult e-postile info@poltsamaa.edu.ee. 

Koos taotlusega esitab vanem koolile järgmised lisadokumendid: 

 • sisseastuja isikut tõendava dokumendi ametlikult kinnitatud ärakirja või väljavõtte selle olemasolul;
 • sünnitunnistuse või -tõendi ametlikult kinnitatud ärakirja või väljavõtte (õpilasraamatu täitmise jaoks);
 • lapsevanema isikut tõendava dokumendi ametlikult kinnitatud ärakirja või väljavõtte;
 • koolikohustuslikust east noorema lapse vanem esitab lisaks ka lasteasutuse või nõustamismeeskonna hinnangu lapse koolivalmiduse kohta.

Hiljemalt 21. augustiks esitab vanem lisaks ka järgmised dokumendid:  

 • ametlikult kinnitatud väljavõtte õpilase tervisekaardist selle olemasolul;
 • digitaalse või paberkandjal dokumendifoto (õpilaspileti soovimise korral); 
 • (omal soovil) nõustamiskomisjoni otsuse selle olemasolul;
 • (omal soovil) koolivalmiduskaardi koolieelsest lasteasutusest (kui laps õppis lasteasutuses);
 • isikuandmete töötlemise nõusoleku (Lisa 5).
NB!
Vanem ei pea taotlusele lisama enda isikut tõendavat dokumenti digitaalallkirjaga kinnitatud taotluse esitamise korral.
Dokumentidest saab ärakirja ametlikult kinnitada kooli sekretäri juures, kes vormistab originaaldokumendi põhjal ametlikult kinnitatud ärakirja. 

Saabunud taotluste alusel komplekteerib kool hiljemalt 30. aprilliks klassid ja teavitab vanemat (saates teate taotlusel märgitud e-postile) õpilase arvamisest klassi nimekirja 5 tööpäeva jooksul. 

Üldjuhul kool lähtub esimeste klasside komplekteerimisel taotluste laekumise järjekorrast ning poiste ja tüdrukute arvu tasakaalust. Võimaluse korral arvestab ühe nn pinginaabri valiku soovi, kui see on taotlusele märgitud.

Vastuvõtmisest keeldumisest teavitab kooli sekretär vanemat (saates teate taotlusel märgitud e-postile) 10 tööpäeva jooksul alates 30. aprillist.

Taotluse esitanud vanem on kohustatud hiljemalt 10. juuniks teavitama kooli õppekoha vastuvõtmisest või sellest loobumisest.

Alates 15. augustist on õigus komplekteerida vabaks jäänud õppekohad ning võtta vastu lapsi, kelle elukoht Rahvastikuregistri andmetel on väljaspool Põltsamaa valda.

INFOTUNNID:
Aprillis ja mais toimuvad koolieelikutele ja nende vanematele kooliga tutvumise infotunnid.
Täiendav info edastatakse kooli kodulehel ja taotluses märgitud e-postiaadressile.

Lisainfo
õppealajuhataja Kaija Kits, tel 5305 1142, e-post kaija.kits@poltsamaa.edu.ee;
sekretär Laili Aunap-Kollom, tel 775 1175, e-post sekretar@poltsamaa.edu.ee;

Lapse seaduslik esindaja või eestkostja (edaspidi vanem) esitab kooliminekule eelneva õppeaasta 8. märtsist 5. aprillini taotluse (Lisa 1) kooli kantseleisse aadressil Veski 5, Põltsamaa linn või saadab digitaalselt allkirjastatult e-postile info@poltsamaa.edu.ee. 

Koos taotlusega esitab vanem koolile järgmised lisadokumendid: 

 • sisseastuja isikut tõendava dokumendi ametlikult kinnitatud ärakirja või väljavõtte selle olemasolul;
 • sünnitunnistuse või -tõendi ametlikult kinnitatud ärakirja või väljavõtte (õpilasraamatu täitmise jaoks);
 • lapsevanema isikut tõendava dokumendi ametlikult kinnitatud ärakirja või väljavõtte;
 • koolikohustuslikust east noorema lapse vanem esitab lisaks ka lasteasutuse või nõustamismeeskonna hinnangu lapse koolivalmiduse kohta.

Hiljemalt 21. augustiks esitab vanem lisaks ka järgmised dokumendid:  

 • ametlikult kinnitatud väljavõtte õpilase tervisekaardist selle olemasolul;
 • digitaalse või paberkandjal dokumendifoto (õpilaspileti soovimise korral); 
 • (omal soovil) nõustamiskomisjoni otsuse selle olemasolul;
 • (omal soovil) koolivalmiduskaardi koolieelsest lasteasutusest (kui laps õppis lasteasutuses);
 • isikuandmete töötlemise nõusoleku (Lisa 5).

Saabunud taotluste alusel komplekteerib kool hiljemalt 30. aprilliks klassid ja teavitab vanemat (saates teate taotlusel märgitud e-postile) õpilase arvamisest klassi nimekirja 5 tööpäeva jooksul. 

Üldjuhul kool lähtub esimeste klasside komplekteerimisel taotluste laekumise järjekorrast ning poiste ja tüdrukute arvu tasakaalust. Võimaluse korral arvestab ühe nn pinginaabri valiku soovi, kui see on taotlusele märgitud.

Vastuvõtmisest keeldumisest teavitab kooli sekretär vanemat (saates teate taotlusel märgitud e-postile) 10 tööpäeva jooksul alates 30. aprillist.

Taotluse esitanud vanem on kohustatud hiljemalt 10. juuniks teavitama kooli õppekoha vastuvõtmisest või sellest loobumisest.

Alates 15. augustist on õigus komplekteerida vabaks jäänud õppekohad ning võtta vastu lapsi, kelle elukoht Rahvastikuregistri andmetel on väljaspool Põltsamaa valda.

INFOTUNNID:
Aprillis ja mais toimuvad koolieelikutele ja nende vanematele kooliga tutvumise infotunnid.
Täiendav info edastatakse kooli kodulehel ja taotluses märgitud e-postiaadressile.

Lisainfo
õppealajuhataja Kaija Kits, tel 5305 1142, e-post kaija.kits@poltsamaa.edu.ee;
sekretär Laili Aunap-Kollom, tel 775 1175, e-post sekretar@poltsamaa.edu.ee;

NB!
Vanem ei pea taotlusele lisama enda isikut tõendavat dokumenti digitaalallkirjaga kinnitatud taotluse esitamise korral.
Dokumentidest saab ärakirja ametlikult kinnitada kooli sekretäri juures, kes vormistab originaaldokumendi põhjal ametlikult kinnitatud ärakirja.