Vastuvõtt

Õpilase vastuvõtmine põhikooli klassidesse (2.–9. klass)


Lapse seaduslik esindaja või eestkostja (edaspidi vanem) esitab taotluse  kooli kantseleisse aadressil Veski 5, Põltsamaa linn või saadab digitaalselt allkirjastatult e-postile info@poltsamaa.edu.ee. 
Koos taotlusega esitab vanem koolile järgmised lisadokumendid: 

 • sisseastuja isikut tõendava dokumendi (või selle puudumisel sünnitunnistuse või -tõendi) ametlikult kinnitatud ärakirja;
 • vanema isikut tõendava dokumendi ametlikult kinnitatud ärakirja;
 • ametlikult kinnitatud väljavõtte õpilase tervisekaardist selle olemasolu;
 • ametlikult kinnitatud väljavõtte õpilasraamatust;
 • direktori allkirja ja kooli pitseriga kinnitatud klassitunnistuse või õpinguraamatu jooksva õppeaasta kohta, kui õpilane on arvatud teisest koolist välja pärast õppeperioodi lõppu;
 • kooli direktori allkirja ja kooli pitseriga kinnitatud klassitunnistuse või õpinguraamatu ning hinnetelehe jooksva õppeveerandi või kursuse hinnetega, kui õpilane on arvatud teisest koolist välja õppeveerandi kestel;
 • digitaalse või paberkandjal dokumendifoto (õpilaspileti soovimise korral);
 • isikuandmete töötlemise nõusoleku.
NB
Vanem ei pea taotlusele lisama enda isikut tõendavat dokumenti digitaalallkirjaga kinnitatud taotluse esitamise korral. 
Dokumentidest saab ärakirja ametlikult kinnitada kooli sekretäri juures, kes vormistab originaaldokumendi põhjal ametlikult kinnitatud ärakirja.  
 

Kooli vastuvõtmisest teavitatakse vanemat taotlusel märgitud e-posti aadressil 10 tööpäeva jooksul taotluse saabumisest arvates. Õpilase kooli vastuvõtmise otsustab kooli direktor, vormistades käskkirja õpilase vastuvõtu kohta.
Vastuvõtmisest keeldumisest teavitab kooli sekretär vanemat taotlusel märgitud e-posti aadressil kirjalikult 10 tööpäeva jooksul taotluse saabumisest arvates. 

Kooli direktor võib vabade kohtade olemasolul kooli vastu võtta teisest koolist tulnud õpilase. 

Juhul kui teisest koolist tulnud koolikohustuslik õpilane elab kooli teeninduspiirkonnas, on kooli direktor kohustatud õpilase kooli vastu võtma.

Välisriigist tulnud õpilane
Välisriigi õppeasutusest tulnud õpilase õpingute jätkamisel lähtutakse haridus- ja teadusministri 19.08.2010 määruse nr 43 § 6 ja § 3 lõikes 3 sätestatust.

Õpilase seaduslik esindaja, kes välisriigis viibimise tõttu või muul kooli poolt mõjuvaks loetud põhjusel ei saa kooli vastuvõtu tingimustes ja korras ettenähtud ajal või viisil esitada dokumente,  võib kokkuleppel kooliga täita vastuvõtutingimused üldisest korrast erineval ajal või viisil. Tingimuste täitmise aja ja viisi lepivad kokku kool ja õpilase seaduslik esindaja kokku.

Lapse seaduslik esindaja või eestkostja (edaspidi vanem) esitab taotluse  kooli kantseleisse aadressil Veski 5, Põltsamaa linn või saadab digitaalselt allkirjastatult e-postile info@poltsamaa.edu.ee. 
Koos taotlusega esitab vanem koolile järgmised lisadokumendid: 

 • sisseastuja isikut tõendava dokumendi (või selle puudumisel sünnitunnistuse või -tõendi) ametlikult kinnitatud ärakirja;
 • vanema isikut tõendava dokumendi ametlikult kinnitatud ärakirja;
 • ametlikult kinnitatud väljavõtte õpilase tervisekaardist selle olemasolu;
 • ametlikult kinnitatud väljavõtte õpilasraamatust;
 • direktori allkirja ja kooli pitseriga kinnitatud klassitunnistuse või õpinguraamatu jooksva õppeaasta kohta, kui õpilane on arvatud teisest koolist välja pärast õppeperioodi lõppu;
 • kooli direktori allkirja ja kooli pitseriga kinnitatud klassitunnistuse või õpinguraamatu ning hinnetelehe jooksva õppeveerandi või kursuse hinnetega, kui õpilane on arvatud teisest koolist välja õppeveerandi kestel;
 • digitaalse või paberkandjal dokumendifoto (õpilaspileti soovimise korral);
 • isikuandmete töötlemise nõusoleku.

Kooli vastuvõtmisest teavitatakse vanemat taotlusel märgitud e-posti aadressil 10 tööpäeva jooksul taotluse saabumisest arvates. Õpilase kooli vastuvõtmise otsustab kooli direktor, vormistades käskkirja õpilase vastuvõtu kohta.
Vastuvõtmisest keeldumisest teavitab kooli sekretär vanemat taotlusel märgitud e-posti aadressil kirjalikult 10 tööpäeva jooksul taotluse saabumisest arvates. 

Kooli direktor võib vabade kohtade olemasolul kooli vastu võtta teisest koolist tulnud õpilase. 

Juhul kui teisest koolist tulnud koolikohustuslik õpilane elab kooli teeninduspiirkonnas, on kooli direktor kohustatud õpilase kooli vastu võtma.

Välisriigist tulnud õpilane
Välisriigi õppeasutusest tulnud õpilase õpingute jätkamisel lähtutakse haridus- ja teadusministri 19.08.2010 määruse nr 43 § 6 ja § 3 lõikes 3 sätestatust.

Õpilase seaduslik esindaja, kes välisriigis viibimise tõttu või muul kooli poolt mõjuvaks loetud põhjusel ei saa kooli vastuvõtu tingimustes ja korras ettenähtud ajal või viisil esitada dokumente,  võib kokkuleppel kooliga täita vastuvõtutingimused üldisest korrast erineval ajal või viisil. Tingimuste täitmise aja ja viisi lepivad kokku kool ja õpilase seaduslik esindaja kokku.

NB
Vanem ei pea taotlusele lisama enda isikut tõendavat dokumenti digitaalallkirjaga kinnitatud taotluse esitamise korral. 
Dokumentidest saab ärakirja ametlikult kinnitada kooli sekretäri juures, kes vormistab originaaldokumendi põhjal ametlikult kinnitatud ärakirja.