GÜMNAASIUMIASTE

Infotehnoloogia (IT) ja küberkaitse õppesuund


Taust 

2015. aastal käivitati Põltsamaa Ühisgümnaasiumis küberkaitse õppesuund, mille senised eesmärgid ja sisu on ennast tänaseks õigustanud. Küberkaitse valdkond on teinud vahepeal suure arenguhüppe ning muutunud palju mitmekesisemaks. Seetõttu on oluline arendada edasi tänast õppekava, et katta uued valdkonnad ja teemad ning muuta õppekava atraktiivsemaks. 

Eesmärk 

Õppesuuna eesmärk on endiselt tõsta ennekõike noorte teadlikkust küberkaitsevaldkonnast, pakkudes neile laiapõhjalist õpet, mis toetaks nende erialavalikut või kogukondlikku küberturvalisuse kasvu. 

Õppesuuna alameesmärgid:

 • Tutvustada õpilastele küberturvalisuse erinevaid valdkondi ning andes neile valitud valdkonnas sügavamad baasteadmised ja –oskused. 
 • Tutvustada õpilastele õppimis- ja töövõimalusi. 
 • Toetada õpilaste koostööoskusi ning valdkondadeüleste seoste leidmise oskusi. 
 • Lisaks erialastele teadmistele õpetada kvaliteetselt tasemel riiklikus õppekavas ettenähtud teadmisi.

Maht 

Õppesuuna mahuks on 7 kursust, mis teeb kokku 245 tundi. See on võrdne ülikooli mõistes 9,4 EAPga. 

Õppesuuna struktuur alates 2022/2023 õppeaastast

Õppesuunda kuuluvad lisaks 7 suunakursusele ka 7 üldkursust, mille läbivad kõik Põltsamaa Ühisgümnaasiumi gümnaasiumiastme õpilased.

 Üldkursuste jaotus:

Kursus 10. klass  11. klass 12. klass KOKKU

Karjääri-, ettevõtluse- ja suhtlemispsühholoogia
alused (sh projektitöö*)

2 2   4
Uurimistöö alused   1   1
Kontoritöö tarkvara ja pilveteenused
(sh tekstitöötlus, tabelarvutus)
1*     1
Inimene ja õigus     1 1
        7

* kursus võib olla ka 11. klassi tunnijaotuskavas

Õppesuuna 7 erialast kursust jaguneb erinevateks mooduliteks. Õppesuuna raames on võimalik spetsialiseeruda: 

 • Võrguturve 
 • Infoturve ja meedia 
 • Programmeerimine 
 • Mehhatroonika 

Õppesuund koosneb kolmest moodulist:

 •  Baasmoodul 
 • Valdkonnamoodul 
 • Praktikumimoodul 

Baasmoodulis ühtlustatakse õpilaste teadmised ja oskused ning viiakse tasemele, mis võimaldavad jätkata õppimist. Baasmooduli tulemuste alusel saavad õpilased valida spetsialiseerumise. Valida saab kahe valdkonna vahel: 
 

 • Infoturve ja turvaline võrgundus 
 • Programmeerimine ja mehhatroonika 
   

Baasmooduli maht on 3x35 tundi 

Valdkonnamoodulis jätkatakse õpinguid kahes grupis vastavalt valitud suunale. 

Mooduli maht on 2x35 tundi. 

Küberkaitse suund lõpeb praktikumimooduliga, kus valdkonnaüleste meeskondadena lahendatakse praktiline ülesanne ning selle soorituse tulemus arvestatakse lõpueksamina. Praktikumimooduli maht on 35 tundi. 

Suunaainete ainekavad ja õpitavad väljundid on leitavad SIIT.

Täiendavad materjalid 

 

Taust 

2015. aastal käivitati Põltsamaa Ühisgümnaasiumis küberkaitse õppesuund, mille senised eesmärgid ja sisu on ennast tänaseks õigustanud. Küberkaitse valdkond on teinud vahepeal suure arenguhüppe ning muutunud palju mitmekesisemaks. Seetõttu on oluline arendada edasi tänast õppekava, et katta uued valdkonnad ja teemad ning muuta õppekava atraktiivsemaks. 

Eesmärk 

Õppesuuna eesmärk on endiselt tõsta ennekõike noorte teadlikkust küberkaitsevaldkonnast, pakkudes neile laiapõhjalist õpet, mis toetaks nende erialavalikut või kogukondlikku küberturvalisuse kasvu. 

Õppesuuna alameesmärgid:

 • Tutvustada õpilastele küberturvalisuse erinevaid valdkondi ning andes neile valitud valdkonnas sügavamad baasteadmised ja –oskused. 
 • Tutvustada õpilastele õppimis- ja töövõimalusi. 
 • Toetada õpilaste koostööoskusi ning valdkondadeüleste seoste leidmise oskusi. 
 • Lisaks erialastele teadmistele õpetada kvaliteetselt tasemel riiklikus õppekavas ettenähtud teadmisi.

Maht 

Õppesuuna mahuks on 7 kursust, mis teeb kokku 245 tundi. See on võrdne ülikooli mõistes 9,4 EAPga. 

Õppesuuna struktuur alates 2022/2023 õppeaastast

Õppesuunda kuuluvad lisaks 7 suunakursusele ka 7 üldkursust, mille läbivad kõik Põltsamaa Ühisgümnaasiumi gümnaasiumiastme õpilased.

 Üldkursuste jaotus:

* kursus võib olla ka 11. klassi tunnijaotuskavas

Õppesuuna 7 erialast kursust jaguneb erinevateks mooduliteks. Õppesuuna raames on võimalik spetsialiseeruda: 

 • Võrguturve 
 • Infoturve ja meedia 
 • Programmeerimine 
 • Mehhatroonika 

Õppesuund koosneb kolmest moodulist:

 •  Baasmoodul 
 • Valdkonnamoodul 
 • Praktikumimoodul 

Baasmoodulis ühtlustatakse õpilaste teadmised ja oskused ning viiakse tasemele, mis võimaldavad jätkata õppimist. Baasmooduli tulemuste alusel saavad õpilased valida spetsialiseerumise. Valida saab kahe valdkonna vahel: 
 

 • Infoturve ja turvaline võrgundus 
 • Programmeerimine ja mehhatroonika 
   

Baasmooduli maht on 3x35 tundi 

Valdkonnamoodulis jätkatakse õpinguid kahes grupis vastavalt valitud suunale. 

Mooduli maht on 2x35 tundi. 

Küberkaitse suund lõpeb praktikumimooduliga, kus valdkonnaüleste meeskondadena lahendatakse praktiline ülesanne ning selle soorituse tulemus arvestatakse lõpueksamina. Praktikumimooduli maht on 35 tundi. 

Suunaainete ainekavad ja õpitavad väljundid on leitavad SIIT.

Täiendavad materjalid 

 

Kursus 10. klass  11. klass 12. klass KOKKU

Karjääri-, ettevõtluse- ja suhtlemispsühholoogia
alused (sh projektitöö*)

2 2   4
Uurimistöö alused   1   1
Kontoritöö tarkvara ja pilveteenused
(sh tekstitöötlus, tabelarvutus)
1*     1
Inimene ja õigus     1 1
        7