“Heade eelduste looja”

Uudiste arhiiv

Vastuvõtt 1.klassi ja kooliga tutvumise päevad

 1.klassi võetakse õpilasi, kes on jooksva aasta 1. oktoobriks saanud seitsmeaastaseks.

Esimesse klassi vastuvõtmiseks esitab vanem taotluse  kehtestatud vormis kooli kantseleisse  20.veebruariks, millele lisab hiljemalt 20.augustiks:

1) sisseastuja isikut tõendava dokumendi (sünnitunnistuse või -tõendi) ametlikult kinnitatud ärakirja;

2) vanema isikut tõendava dokumendi ametlikult kinnitatud ärakirja;
3) ametlikult kinnitatud väljavõtte õpilase tervisekaardist selle olemasolul;

4) koolivalmiduskaardi, mille väljastab lasteaed, kus laps läbis lasteasutuse  õppekava/tõend alushariduse õppekava läbimise kohta;

5) õpilaspiletipildi, kui vanem taotleb õpilaspiletit.

 

Taotluse vorm on kättesaadav kooli veebilehel: www.poltsamaa.edu.ee

Sisseastuja ja vanema isikut tõendavast dokumendist saab ärakirja ametlikult kinnitada kooli sekretäri juures.

Vanem ei pea taotlusele lisama enda isikut tõendavat dokumenti digitaalallkirjaga kinnitatud taotluse esitamise korral.

 

Veebruaris eelkomplekteerib kool järgmise õppeaasta esimesed klassid lähtuvalt avalduste laekumise järjekorrast ning poiste ja tüdrukute arvu tasakaalust. Võimaluse korral arvestame nn ühe pinginaabri valiku soovi, kui see on avaldusele märgitud.

Kooliga tutvumise päevad toimuvad 4. märtsil ja 8.aprillil kell 17.30 Lille t õppehoone muusikaklassis.

Tekkinud küsimused seoses 1.klassi astumisega saate esitada aadressil  http://goo.gl/6JkOma

Lapsevanem  võib taotleda Jõgevamaa Nõustamiskomisjonilt lapse koolikohustuse täitmise edasilükkamist ühe õppeaasta võrra. Koolikohustuse täitmise edasilükkamise aluseks on lapse tervise seisund. Lapsevanem saab nõustamiskomisjonile esitada avaldust alates jooksva aasta 1. märtsist. Lõpliku otsuse lapse koolikohustuse täitmise edasilükkamise kohta teeb nõustamiskomisjon hiljemalt 31.augustiks. 

Vanema taotlusel võetakse 1.klassi vastu koolikohustuslikust east nooremaid lapsi, kui nõustamiskomisjon või lasteasutus, kus laps käib, on hinnanud lapse koolivalmidust ja soovitanud kooli õppima asumist ning vanem on valla- või linnavalitsust õppima asumise soovist teavitanud enne käimasoleva aasta 1. maid. (PGS § 7 lg 5)