Majanduse ja ettevõtluse õppesuund

Eesmärk   

Õppesuuna eesmärk on tõsta noorte teadlikkust rahatarkusest ja ettevõtlusest, pakkudes neile laiapõhjalisi teadmisi majandusest ja ettevõtlusest, mis toetaksid noorte erialavalikuid ning valmisolekut ise oma finantsmaailma juhtida. 

Õppesuuna alameesmärgid 

Õppesuuna lõpetanud õpilane  

  • oskab orienteeruda eraisikut puudutavas finantsmaailmas; 
  • omab ettevõtluse, reklaami ja turunduse ning tootearenduse baasteadmisi ja oskab õpitud teadmisi erialavalikul ning isiklikus elus kasutada; 
  • tunneb valdkonna erialasid ning töövõimalusi; 
  • oskab luua oma meeskonda ja on praktiliste tegevuste kaudu õppinud tundma erinevaid meeskonnatööks vajalikke rolle; 
  • omab teadmisi projektide juhtimisest ja läbiviimisest; 
  • on lisaks erialastele teadmistele läbinud täies mahus ja omandanud riiklikus õppekavas ettenähtud väljundid. 

 

Maht  

Õppesuunda kuuluvad lisaks 9 suunakursust. Õppekava osana arvestatakse kooliväliseid e-kursuseid, ülikoolide poolt pakutavaid kursuseid, osalemist huviringides ja –koolides. 

Õppeaine 

10.kl 

11.kl 

12.kl 

KOKKU 

Õpilasfirma (baaskursus) 

 

 

Õpilasfirma (praktiline kursus) 

 

 

Äriplaan 

 

 

Turundus ja tootearendus 

 

 

Rahvusvahelised suhted 

 

 

Organisatsioonikäitumine 

 

 

Rahatarkus 

 

 

Investeerimine 

 

 

Majandusmatemaatika 

 

 

KOKKU 

10 

 

Lõputöö

Õppesuuna läbimiseks on õpilasel kohustus osaleda kolme aasta vältel vähemalt ühel aastal õpilasfirma töös või ette valmistada, läbi viia ja analüüsida kaks vähemalt kahte kooliastet hõlmavat sündmust. 

Õppesuund lõppeb koolieksamiga, milleks on portfoolio esitlemine ja kaitsmine. 

Avaldatud 11.10.2021. Viimati muudetud 27.02.2024.