Eesmärgid

Üldeesmärgid 2023/2024 õppeaastal:

 

1. Meie koolis toimivad kooliastmepõhised õpetajate koostöögrupid.

Tegevused:

· Koolivaheaegadel toimuvad õppekava ja ainekavade uuendamisega seotud koosolekud.

· Juhtkond uuendab õppekava üldosa ja lisad.

· Ainesektsiooni juhid koordineerivad ainevaldkondade kavade uuendamise protsessi.

 

Näitajad:

· Õpetajad on kaardistanud lõimingu võimalused.

· Toimunud on regulaarsed kohtumised (vähemalt 2x trimestris).

· Õpetajate osalus – vähemalt 75% õpetajatest on osalenud ja panustanud.

· Õppeaasta lõpuks on uus õppekava kinnitatud.

 

2. Meie koolis toimivad kooliastmepõhised lõiminguprojektid.

Tegevused:

· Toimub väikeste inimeste konverents (I kooliastmele).

· Toimub lipupäev (II kooliastmele).

· Toimub loodus- ja terviselaager (III kooliastmele).

· Toimub õpilaskonverents (IV kooliastmele).

 

Näitajad:

· Ühiselt planeeritud lõimingutegevused on toimunud (75% õpetajaid ja 75% õpilasi on osalenud lõimingutegevuses.).

 

3. Vaimse tervise teemade käsitlemine õpilaste ja töötajatega.

Tegevused:

· Toimuvad vaimse tervise klassijuhatajatunnid 1.-5. klassides.

· Toimuvad vaimse tervise tunnid 6.-10. klasside õpilastele.

· Toimub vaimse tervise valikkursus gümnaasiumiastmele.

· VEPA metoodikat kasutatakse I ja II kooliastmes.

· TORE metoodikat kasutatakse II ja III kooliastmes.

 

Näitaja:

· Üleriigilises rahulolu küsitluses on paranenud õpilaste seotuse näitajad*

· Üleriigilises rahulolu küsitluses on paranenud õpetajate seotuse ja tööga rahulolu näitajad.**

· Õpilased on osalenud gümnaasiumiastme valikkursusel.

· VEPA metoodikat/TORE metoodikat on kasutatud õppetundides.

 

 

* Õpilaste seotuse näitaja tuleneb järgmistest väidetest: Kaasõppijad hoolivad minust. Ma saan klassikaaslastega hästi läbi. Teised õpilased aitavad mind, kui seda vajan.

** Õpetajate seotuse näitaja tuleneb järgmistest väidetest:
Ma saan kolleegidega hästi läbi. Kolleegid aitavad mind, kui seda vajan.
Õpetajate tööga rahulolu näitaja tuleneb järgmistest väidetest:Olen oma tööga rahul. Tunnen ennast tööl hästi.

 

Avaldatud 07.10.2021. Viimati muudetud 21.02.2024.