Vastuvõtt 11.-12. klassi

 • 11.–12. klassidesse saab kandideerida vabade õpilaskohtade olemasolul ja varasemate positiivsete õpitulemustega.

 • 11.-12. klassi saavad õppima kandideerida õpilased, kellel on omandatud põhiharidus või sellele vastav välisriigis omandatud haridus.

 • Vastuvõtu aluseks on kooli õppekava sobivus eelmises õppeasutuses läbitud õppekavaga ja vestlus õppejuhi ja võimalusel klassijuhatajaga.

 • Õppesuunaks saab valida infotehnoloogia ja küberkaitse suuna või ettevõtluse ja majanduse suuna.

 

Sisseastumisvestlus

 • Klassi võetakse õpilased vastu sisseastumisvestluse ja põhikooli lõpuklassi trimestri- või poolaastahinnete alusel. Sisseastumisvestlusele kutsutud õpilastega võetakse pärast dokumentide taotlusvooru lõppu ühendust taotluses märgitud e-posti teel ja neile saadetakse vestlusele registreerumise link.

 • Vestlusele mittekutsutud õpilastele saadetakse sellekohane teade 10 päeva jooksul peale taotlusvooru lõppu.

 • Vestlusele tuleb tulla võimalusel koos vanemaga(-tega) või eestkostjaga.

 • Vestluse viib läbi õppejuht võimalusel koos sotsiaalpedagoogi või gümnaasiumiastme õpetajaga.

 • Sisseastumisvestlus kestab kuni 60 min ja on vabas vormis.

 • Sisseastumisvestluse eesmärk on välja selgitada õpilase õpimotivatsioon, õpioskused, õppesuuna valiku põhjused, valmisolek gümnaasiumiastmes õppimiseks.

 

Dokumendid kooli

Õpilane või piiratud teovõimega sisseastuja puhul vanem või eestkostja (edaspidi vanem) esitab kooli kantseleisse Veski 5, Põltsamaa linn või saadab digitaalselt allkirjastatult e-postile info@poltsamaa.edu.ee taotluse, millele lisab:

 • isikut tõendava dokumendi (selle puudumisel sünnitunnistuse või -tõendi) ametlikult kinnitatud ärakirja;

 • kui taotluse esitab vanem, siis vanema isikut tõendava dokumendi ametlikult kinnitatud ärakirja;

 • sisseastuja põhihariduse omandamist tõendava dokumendi ametlikult kinnitatud ärakirja;

 • (õpilaspileti soovimise korral) digitaalse või paberkandjal dokumendifoto;

 • isikuandmete töötlemise nõusoleku;

 • ametlikult kinnitatud väljavõtte õpilase tervisekaardist selle olemasolul (võib tuua ka septembrikuu esimesel nädalal).

 

Isikut tõendavast dokumendist ja põhihariduse omandamist tõendavast dokumendist saab ärakirja ametlikult kinnitada kooli sekretäri juures, kes vormistab originaaldokumendi põhjal ametlikult kinnitatud ärakirja.

Sisseastuja (või kui taotluse on esitanud vanem) ei pea taotlusele lisama enda isikut tõendavat dokumenti digitaalallkirjaga kinnitatud taotluse esitamise korral.

 

Gümnaasiumiastmesse vastuvõtmise tingimused ja kordlink opens on new page
Lisa 2. Gümnaasiumiastmesse vastuvõtu taotlus pdf.link opens on new page doc.link opens on new page
Lisa 3. Isikuandmete nõusoleku ankeet pdf.link opens on new page doc.link opens on new page

Avaldatud 20.12.2021. Viimati muudetud 07.05.2024.