Koolitervishoid

Koolitervishoidu Põltsamaa Ühisgümnaasiumis korraldab OÜ TNP Konsultatsioonid (tegevusluba nr L05113), Sõpruse pst 40-12, Tallinn, 10620.
Tel: +372 634 5177; +372 5560 2892.
E-post: tnp.konsultatsioonid@gmail.comlink opens on new page
 info@tnpk.eelink opens on new page

Tervisekabinet asub Põltsamaal, Lille tn 2 koolihoones.

Kooliõed:
Liina Mikk
Tel: +372 55627218
e-post: liina.mikk@tnpk.ee

Piret Põldre
Tel: +372 53973321
e-post: piret.poldre@poltsamaa.edu.ee

Kooliõe vastuvõtt Lille tn 2 koolihoones:
E-R 8.30-14.00
E, T 
Liina Mikk
Liina Mikk või Piret Põldre
N, R Piret Põldre

Teistes õppekohtades (Adaveres, Lustiveres) käib kooliõde Mirelle Liiv.
Kormusega Lustiveres 12t kuus ja Adaveres 16t kuus.
Mirelle tel: 5394 6567, e-post mirelle.liiv@mail.eelink opens on new page

Ettepanekute ja kaebuste korral pöörduge:
Tervisekassa üldtel: +372 6696630
Terviseamet üldtel: +372 7943500

Tervisekontrollid koolieas
Kooli vastuvõtmiseks tuleb käia perearsti juures ja esitada koolile õpilase tervisekaardi ametlikult kinnitatud väljavõte. Seal on kirjas varasemad vaktsineerimised, kroonilised haigused, pidevalt kasutatavad ravimid, aga ka ravimi- või toiduallergiad. Teave on vajalik lapse tervist koolis jälgides, aga ka õppekoormuse ja eluviisi kohaldamiseks.

Kooli tulles küsitakse lapsevanema nõusolekut koolitervishoiuteenuse osutamiseks. Kooliõde teeb tervisekontrolle 1., 3., 7. ja 10. klassi õpilastele. Perearsti juures tuleb tervisekontrollis käia 5. ja 9.klassi õpilastel.

Nõusoleku mõiste tuleneb võlaõigusseadusest. Selle alusel võib patsienti läbi vaadata ja talle tervishoiuteenust osutada üksnes tema nõusolekul. Kirjaliku nõustumise kõrval kehtib samaväärselt suuline nõusolek. Sellest jätkub, kui õpilane näiteks vahetunnis kooliõelt abi küsib.

Nõusoleku peab andma seaduslik esindaja, kui patsient ei ole võimeline poolt- ja vastuväiteid vastutustundlikult kaaluma. Koolilapse puhul on sageli küsitav millal ta oskab juba ise oma tervise kohta otsuseid teha ja millal on veel vajalik vanema seisukoht. Algkooliõpilase puhul peab kindlasti otsustama lapsevanem.

Ka enne igat vaktsineerimist peab kooliõde küsima lapsevanemalt kirjaliku nõusoleku ka siis, kui kord kooli tulles on see juba antud. Vanema nõusolek aitab välistada võimalikke vastunäidustusi, Niisiis küsitakse seda lapse tervise huvides. Kui pere ei soovi oma last vaktsineerida, peab seda kinnitama kirjalikult. Kooli tulekul antavas nõusolekus võib pere sätestada olukorrad, mil lapse seisukohale vaatamata tuleb võtta kontakti vanematega.

Millist terviseabi saab koolist?
Koolis last ei ravita. Haige lapse ravi määrab ja seda koordineerib perearst või eriarst. Kui laps on koolis haigestunud või on juhtunud trauma, peab kooliõde andma talle esmast abi ja teavitama lapsevanemaid. Haiget last ei tasu kooli saata. Kooliõde talle uuringuid ega ravi ei määra ning puudumistõendit ei kirjuta. Haigestumise korral tuleb pöörduda perearsti poole. Väljaspool tema tööaega saab ööpäev läbi meditsiinilist nõu ka perearsti nõuandetelefonilt (vt lähemalt siitlink opens on new page). Kooliõde saab aidata, kui õpilane vajab tervise tõttu erisusi koolikorralduses, nt haigusjärgsel ajal. Õde peab teadma lapse allergiast või teistest haigustest. Ainult siis on võimalik kiiresti asjakohast abi anda.

Laste hambaravi
Kooliõed teevad hambaarstidega koostööd laste ennetavate läbivaatustele suunamiseks 7.-, 9.- ja 12-aastaselt. 

Haigekassa tasub alla 19-aastaste kindlustatute hambaravi eest. Pärast lapse 19-aastaseks saamist osutatakse tasuta hambaravi ühe aasta jooksul ainult juhul, kui ravivajadus ilmnes viimase visiidi ajal enne 19-aastaseks saamist. Tasuta teenust saab sama hambaraviteenuse osutaja juures, kus ravivajadus tuvastati.

Lapsevanemal on õigus valida oma lapsele hambaarsti. Kontrollida aga alati üle, et valitud hambaarstil oleks leping haigekassaga. Haigekassa lepingupartnerid on kirjas haigekassa kodulehtlink opens on new page. Kui leping puudub, peab lapsevanem teenuse eest ise tasuma täies mahus ning seda raha haigekassalt tagasi ei saa. Haigekassa tasub vaid nende teenuste eest, mis on kirjas Eesti Haigekassa tervisehoiuteenuste loetelus.

Hambahaigusi ennetavatele vastuvõttudele soovitamise (suunamise) kohustus on pereõdedel ja kooliõdedel – see on reguleeritud nii perearsti tööjuhendis kui ka kooliõe tööd reguleerivas määruseslink opens on new page

Meeles peab pidama, et ka ülalnimetatud juhtudel peab teenuseosutajal olema haigekassaga leping, et viimane tasuks ravi eest. Sama kehtib ka teenuste kohta: kui see on mainitud tervishoiuteenuste loetelus, siis haigekassa maksab.

Pikemalt saab lugeda: https://www.tervisekassa.ee/inimesele/haiguste-ennetamine/laste-tervise-jalgiminelink opens on new page

Avaldatud 23.07.2021. Viimati muudetud 19.03.2024.