Põhiväärtused

Kooli missioon on olla HEADE EELDUSTE LOOJA.

 

Kooli visioon –  Põltsamaa Ühisgümnaasium on Kesk-Eesti jätkusuutlik ja uuendusmeelne kool, kus

on turvaline ja esteetiline õpikeskkond;
toetatakse iga õppija arengut;
väärtustatakse kõiki inimesi ja usaldusel põhinevat koostööd.

Visiooni mõistete lahtikirjutus:

Jätkusuutlik – kool suudab toime tulla erinevates oludes ja muutuvates tingimustes.

Uuendusmeelne – võtab kiiresti kasutusele positiivsed uuendused mistahes valdkonnas.

Turvaline keskkond – kõik tahavad kooli tulla, koolis on mõnus olla ja omavahelised suhted on head.

Esteetiline keskkond – on korralikud õpperuumid ja puhas keskkond.

Toetatakse iga õppija arengut – kõik koolis olijad õpivad (õpilased, õpetajad, töötajad), igale õppijale on loodud võimalused individuaalseks arenguks läbi mitmekesiste (valiku)võimaluste. Õppija areng toimub läbi õppimise, meil saab ja peab õppima.

Väärtustatakse kõiki inimesi – iga inimene on oluline ja tähtis, nii õpilane, õpetaja kui ka töötaja.

Usaldusel põhinev koostöö – oleme üksteise vastu ausad ja koolile lojaalsed.

 

Põhiväärtused

  1.  Ühtekuuluvustunne ja meeskonnatöö – üksteist arvestades ja austades täidame koos ühiseid eesmärke.
  2.  Areng ja teadmised – väärtustame isiksuse arengut õppimise ja enesetäienduse kaudu.
  3.  Turvalisus ja koolirõõm – loome ja hoiame enda ümber turvalist ja sõbralikku keskkonda.
Avaldatud 23.07.2021. Viimati muudetud 19.03.2024.