Vastuvõtt 10. klassi

Õppesuunad 

Kool avab õpilaste taotluste alusel üldjuhul kolm õppesuunda:

 infotehnoloogia ja küberkaitse;

 majanduse ja ettevõtluse;

 teater ja film.

 

Sisseastumise ajakava 

15.02-15.04.2024 - sisseastumistaotluste esitamine. Taotluste esitamine SIINlink opens on new page

20.03.2024 - AVATUD USTE PÄEV. Registreerumine avatud uste päevale SIINlink opens on new page.

18.03-17.05.2024 - sisseastumisvestlused. Registreerimine sisseastumisvestlustele AVATAKSE VARSTI. 

1.06.2024 - kinnitus Põltsamaa Ühisgümnaasiumisse õppima pääsemise kohta. 

15.06 - 28.06.2024 - dokumentide esitamine digitaalselt vastuvott@poltsamaa.edu.ee 

Erandjuhul või jooksva õppeaasta kestel ja vabade kohtade olemasolul kuni 31.08.2024. 

 

Sisseastumiseks 

10. klassi saavad kandideerida ja õppima asuda põhikooli riikliku õppekava alusel õppivad õpilased, kelle põhikooli lõpuklassi trimestri- või poolaastahinded on positiivsed. 

10. klassi vastuvõtmiseks esitab sisseastuja taotluse kooli kodulehel oleva taotluse vormilink opens on new page kaudu lisades hinnetelehe jooksva õppeaasta hinnetega (väljavõte e-Koolist või Stuudiumist). 

10. klassi võetakse õpilased vastu sisseastumisvestluse ja põhikooli lõputunnistuse alusel.  

  

Sisseastumisvestlus 

 • Klassi võetakse õpilased vastu sisseastumisvestluse ja põhikooli lõpuklassi trimestri- või poolaastahinnete alusel. Sisseastumisvestlusele kutsutud õpilastega võetakse pärast dokumentide taotlusvooru lõppu ühendust taotluses märgitud e-posti teel ja neile saadetakse vestlusele registreerumise link. 
 • Vestlusele mittekutsutud õpilastele saadetakse sellekohane teade hiljemalt 10 päeva jooksul peale taotlusvooru lõppu. 
 • Vestlusele tuleb tulla võimalusel koos vanemaga(-tega) või eestkostjaga. 
 • Vestluse viib läbi õppejuht võimalusel koos sotsiaalpedagoogi või gümnaasiumiastme õpetajaga. 
 • Sisseastumisvestlus kestab kuni 25 min ja on vabas vormis. 
 • Sisseastumisvestluse eesmärk on välja selgitada õpilase õpimotivatsioon, õpioskused, õppesuuna valiku põhjused, valmisolek gümnaasiumiastmes õppimiseks. 

 

Peale vestlust 

 • Vastuvõetud õpilased saavad kinnituse kooli õppima pääsemise kohta hiljemalt 1. juuniks.  
 • Vastuvõtmisest keeldumisest teavitatakse sisseastujat taotlusel märgitud e-posti aadressil kirjalikult 10 tööpäeva jooksul alates 1. juunist. 

 

Dokumendid kooli 

Hiljemalt 28. juuniks 2024 saadab õpilane või piiratud teovõimega sisseastuja puhul vanem kooli  digitaalselt allkirjastatult e-postile vastuvott@poltsamaa.edu.ee taotluse (Lisa 3),  millele lisab:  

 • isikut tõendava dokumendi (selle puudumisel sünnitunnistuse või -tõendi) ametlikult kinnitatud ärakirja; 
 • kui taotluse esitab vanem, siis vanema isikut tõendava dokumendi ametlikult kinnitatud ärakirja;  
 • sisseastuja põhihariduse omandamist tõendava dokumendi ametlikult kinnitatud ärakirja; 
 • digitaalse  dokumendifoto (õpilaspileti soovimise korral); 
 • isikuandmete töötlemise nõusoleku (Lisa 5);  
 • tervisekaardi või ametlikult kinnitatud väljavõtte tervisekaardist (võib tuua ka septembrikuu esimesel nädalal). 

NB! 

Sisseastuja (või kui taotluse on esitanud vanem) ei pea taotlusele lisama enda isikut tõendavat dokumenti digitaalallkirjaga kinnitatud taotluse esitamise korral. 

Jooksvalt õppeaasta kestel õpilase vastuvõtmine 10. klassi  lepitakse kokku õpilasega individuaalselt.

Avaldatud 23.07.2021. Viimati muudetud 07.05.2024.