Sisseastumine 1. klassi

Ootame õpilase Põltsamaa, Adavere või Lustivere õppekoha 1. klassi vastuvõtuks vanema (eestkostja) taotlusi kooli kantseleisse aadressil Veski 5,  Põltsamaa linn või digitaalselt allkirjastatult e-postile info@poltsamaa.edu.eelink opens on new page  vahemikus 1. märts kuni 31. märts 2023.

 

Taotlus on alla laetav SIIT või paberkandjal saadaval õppekohast ning kooli kantseleist. 

Koos taotlusega tuleb esitada järgmised lisadokumendid:

  • sisseastuja isikut tõendava dokumendi ametlikult kinnitatud ärakiri selle olemasolul;
  • sünnitõendi ametlikult kinnitatud ärakiri (õpilasraamatu täitmise jaoks);
  • vanema isikut tõendava dokumendi ametlikult kinnitatud ärakiri;
  • koolikohustuslikust east noorema lapse vanem esitab lisaks ka lasteasutuse või  nõustamismeeskonna hinnangu lapse koolivalmiduse kohta.

Vanem ei pea taotlusele lisama enda isikut tõendavat dokumenti digitaalallkirjaga kinnitatud taotluse esitamise korral. Dokumentidest saab ärakirja ametlikult kinnitada kooli sekretäri juures, kes vormistab originaaldokumendi põhjal ametlikult kinnitatud ärakirja.

Saabunud taotluste alusel komplekteerime hiljemalt 30. aprilliks klassid ja teavitame vanemat (saates teate taotlusel märgitud e-postile) õpilase arvamisest klassi nimekirja 5 tööpäeva jooksul. 

Taotluse esitanud vanem teavitab hiljemalt 10. juuniks kooli õppekoha vastuvõtmisest või sellest loobumisest.  

Hiljemalt 21. augustiks tuleb esitada lisaks:  

  • ametlikult kinnitatud väljavõtte õpilase tervisekaardist selle olemasolul; 
  • digitaalse või paberkandjal dokumendifoto (õpilaspileti soovimise korral);
  • (omal soovil) nõustamiskomisjoni otsuse selle olemasolul;  
  • (omal soovil) koolivalmiduskaardi koolieelsest lasteasutusest (kui laps õppis lasteasutuses); 
  • isikuandmete töötlemise nõusoleku.

Õpilase 1.-9. klassi vastuvõtmise tingimused ja kord

Lisainfo õppekohtade õppejuhtidelt või kooli kantseleist tel 53 559 555.

Avaldatud 20.03.2023. Viimati muudetud 19.03.2024.