KOOLIELU

Pikapäevarühm


Kinnitatud direktori
15.02.2021 käskkirjaga nr 3-1/2021/5

PÕLTSAMAA ÜHISGÜMNAASIUMI PIKAPÄEVARÜHMA 2020/2021 ÕPPEAASTA TÖÖKORRALDUS JA PÄEVAKAVA

1. ÜLDSÄTTED

1.1. Põltsamaa Ühisgümnaasiumis töötab 2 pikapäevarühma: 1. klassi õpilastele ja 2.-5. klassi õpilastele.
1.2. Pikapäevarühmas korraldatava õppekavavälise tegevusena pakutakse õpilasele järelevalvet ning pedagoogilist juhendamist ja suunamist õppest vaba aja sisustamisel, koduste õpiülesannete täitmisel, huvitegevuses ning huvide arendamisel.
1.3. Pikapäevarühm 1.-5. klassini on nn õpituba, kus lapsed saavad oodata bussi, treeninguid, huvialaringe, muusikakooli tunde jne.

2. TÖÖKORRALDUS

2.1. Õpilane võetakse pikapäevarühma vastu üldjuhul üheks õppeaastaks direktori otsusega ja vanema taotluse alusel. Õppeaasta keskel arvatakse õpilane pikapäevarühmast välja vanema taotluse alusel direktori käskkirjaga.
2.2. Pikapäevarühma täitumuse ülemine piirnorm on 24 õpilast.
2.3. Pikapäevarühma töö planeerimisel ja korraldamisel lähtutakse hoolekogu ettepanekutest, kooli õppe- ja kasvatustegevuse üldistest eesmärkidest, pikapäevarühma õpilaste vanuselistest ja individuaalsetest iseärasustest, nende kodustest tingimustest ning vanemate ja õpilaste põhjendatud soovidest, samuti transpordivõimalustest.
2.4. Pikapäevarühma õpetaja planeerib pikapäevarühma töö ja tagab pikapäevarühma päevakava täitmise. Pikapäevarühma tööst osavõtu arvestust peetakse Stuudiumi e-päevikus.
2.5. Pikapäevarühma õpilased võivad pikapäevarühmast lahkuda õpetaja teadmisel ja loal, kui on eelnev kokkulepe lapsevanemaga (või eestkostjaga).

3. KODUKORD

3.1. Pikapäevarühmas käiv õpilane peab kinni pikapäevarühma kodukorrast ja päevakavast.
3.2. Pikapäevarühma õpilane järgib klassiruumi ja arvutiklassi kasutamise kodukorda.
3.3. Pikapäevarühma õpilane hoiab korras oma isiklikud asjad.
3.4. Pikapäevarühma õpilane on sõbralik ja austab oma kaaslasi. Õppimise ajal hoiab vaikust ja oma käitumisega ei sega kaasõpiasi.
3.5. Pikapäevarühma õpilane hoiab ja kasutab säästlikult kooli vara: raamatud, mängud, ajakirjad, elekter jne.
3.6. Pikapäevarühma õpilane liigub õues, jalutuskäikudel ja õppekäikudel ainult koos pikapäevarühma õpetajaga.
3.7. Pikapäevarühma õpilase rühmast varem lahkumise või puudumise kohta kirjutab vanem õpilase päevikusse kirjaliku teatise või informeerib pikapäevarühma õpetajat Stuudiumi kaudu.
3.8. Kui pikapäevarühma õpilane lahkub rühmast, siis teatab ta sellest õpetajale.

4. TOITLUSTAMINE

4.1. Toitlustamine toimub E-R kell 14.30-15.00. Toidukorra eest tasub Põltsamaa Vallavalitsus.

5. PÄEVAKAVA

  1. klassi rühma päevakava (ruum nr 49)
12.30 - 13.30 Puhkus ja mängimine õues. Male vastavalt tunniplaanile.
13.30 – 14.00 Lugemine.
14.00 – 14.45 Mängimine, käeline tegevus, filmide vaatamine jm
14.30 – 15.00 Pikapäevarühma eine.
15.00 – 15.30 - 1. klassi rühm lülitub 2.-5. klassi pikapäevarühma töösse.

 

  2.-5. klassi rühma päevakava (ruum nr 45, 49)
12.30 – 13.30 Male vastavalt tunniplaanile.
13.30 – 14.10 Puhkus ja vabad tegevused õues.
14.10 – 14.45 Õppimine.*
14.30 - 15.00 Pikapäevarühma eine.
15.05 – 16.45 Lauamängud, arvuti kasutamine, lugemine,
ringidesse suunamine, käeline tegevus jm.
juhendatud tegevus. Vajadusel õppimine*.

* Suuliseid koduseid ülesandeid tehakse vastavalt võimalustele.

Kinnitatud direktori
15.02.2021 käskkirjaga nr 3-1/2021/5

PÕLTSAMAA ÜHISGÜMNAASIUMI PIKAPÄEVARÜHMA 2020/2021 ÕPPEAASTA TÖÖKORRALDUS JA PÄEVAKAVA

1. ÜLDSÄTTED

1.1. Põltsamaa Ühisgümnaasiumis töötab 2 pikapäevarühma: 1. klassi õpilastele ja 2.-5. klassi õpilastele.
1.2. Pikapäevarühmas korraldatava õppekavavälise tegevusena pakutakse õpilasele järelevalvet ning pedagoogilist juhendamist ja suunamist õppest vaba aja sisustamisel, koduste õpiülesannete täitmisel, huvitegevuses ning huvide arendamisel.
1.3. Pikapäevarühm 1.-5. klassini on nn õpituba, kus lapsed saavad oodata bussi, treeninguid, huvialaringe, muusikakooli tunde jne.

2. TÖÖKORRALDUS

2.1. Õpilane võetakse pikapäevarühma vastu üldjuhul üheks õppeaastaks direktori otsusega ja vanema taotluse alusel. Õppeaasta keskel arvatakse õpilane pikapäevarühmast välja vanema taotluse alusel direktori käskkirjaga.
2.2. Pikapäevarühma täitumuse ülemine piirnorm on 24 õpilast.
2.3. Pikapäevarühma töö planeerimisel ja korraldamisel lähtutakse hoolekogu ettepanekutest, kooli õppe- ja kasvatustegevuse üldistest eesmärkidest, pikapäevarühma õpilaste vanuselistest ja individuaalsetest iseärasustest, nende kodustest tingimustest ning vanemate ja õpilaste põhjendatud soovidest, samuti transpordivõimalustest.
2.4. Pikapäevarühma õpetaja planeerib pikapäevarühma töö ja tagab pikapäevarühma päevakava täitmise. Pikapäevarühma tööst osavõtu arvestust peetakse Stuudiumi e-päevikus.
2.5. Pikapäevarühma õpilased võivad pikapäevarühmast lahkuda õpetaja teadmisel ja loal, kui on eelnev kokkulepe lapsevanemaga (või eestkostjaga).

3. KODUKORD

3.1. Pikapäevarühmas käiv õpilane peab kinni pikapäevarühma kodukorrast ja päevakavast.
3.2. Pikapäevarühma õpilane järgib klassiruumi ja arvutiklassi kasutamise kodukorda.
3.3. Pikapäevarühma õpilane hoiab korras oma isiklikud asjad.
3.4. Pikapäevarühma õpilane on sõbralik ja austab oma kaaslasi. Õppimise ajal hoiab vaikust ja oma käitumisega ei sega kaasõpiasi.
3.5. Pikapäevarühma õpilane hoiab ja kasutab säästlikult kooli vara: raamatud, mängud, ajakirjad, elekter jne.
3.6. Pikapäevarühma õpilane liigub õues, jalutuskäikudel ja õppekäikudel ainult koos pikapäevarühma õpetajaga.
3.7. Pikapäevarühma õpilase rühmast varem lahkumise või puudumise kohta kirjutab vanem õpilase päevikusse kirjaliku teatise või informeerib pikapäevarühma õpetajat Stuudiumi kaudu.
3.8. Kui pikapäevarühma õpilane lahkub rühmast, siis teatab ta sellest õpetajale.

4. TOITLUSTAMINE

4.1. Toitlustamine toimub E-R kell 14.30-15.00. Toidukorra eest tasub Põltsamaa Vallavalitsus.

5. PÄEVAKAVA

 

  2.-5. klassi rühma päevakava (ruum nr 45, 49)
12.30 – 13.30 Male vastavalt tunniplaanile.
13.30 – 14.10 Puhkus ja vabad tegevused õues.
14.10 – 14.45 Õppimine.*
14.30 - 15.00 Pikapäevarühma eine.
15.05 – 16.45 Lauamängud, arvuti kasutamine, lugemine,
ringidesse suunamine, käeline tegevus jm.
juhendatud tegevus. Vajadusel õppimine*.

* Suuliseid koduseid ülesandeid tehakse vastavalt võimalustele.

  1. klassi rühma päevakava (ruum nr 49)
12.30 - 13.30 Puhkus ja mängimine õues. Male vastavalt tunniplaanile.
13.30 – 14.00 Lugemine.
14.00 – 14.45 Mängimine, käeline tegevus, filmide vaatamine jm
14.30 – 15.00 Pikapäevarühma eine.
15.00 – 15.30 - 1. klassi rühm lülitub 2.-5. klassi pikapäevarühma töösse.